מכרז פומבי 35/2017 - ביטוח רכבי העירייה

14/11/2017
עיריית עכו  מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אחראית הביטוחים של העירייה – גב' שגית ברזני בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל אחראית הביטוחים של העירייה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2017 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 3.12.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד