מכרז פומבי מס' 29/2017 - תחזוקת מצלמות ברחבי העיר העתיקה, עכו

26/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע תחזוקת מצלמות ברחבי עכו העתיקה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 4.12.17 בחמ"ל העירייה- קומה מינוס 1 ברחוב ויצמן 35 עכו בשעה 13:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. ההשתתפות במפגש הקבלנים  ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 29/2017 תחזוקת מצלמות ברחבי העיר העתיקה, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע עד ליום ב', ה-25.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל החמ"ל – מר ולדי רבינוביץ' לפקס  04-5556222, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.12.17 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  עיריית עכו בתאום מראש בטלפון  04-9956042, אצל גב' לאה דרי
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד