מכרז פומבי 30/2017 – רכישת מזון למחלקות העירייה

28/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת  מזון  למחלקות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ההליך הינו מכרז מסגרת, במסגרתו יוזמנו מעת לעת על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  מזון  בכמות ובהיקפים שלא יעלו על 350,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירי פרי- אחראית רכש, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2017 – רכישת  מזון  למחלקות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 19/12/2017 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג', ה- 5/12/2017 בשעה 11:00, בחדר הוועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום 12/12/2017 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתאום מראש בטלפון  04-9956093, או באתר העירייה/
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד