מכרז פומבי מס' 43/2017 - הריסת בניה בלתי חוקית בעכו העתיקה

24/12/2017

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להריסת בניה בלתי חוקית בעיר עכו העתיקה במבנה 10/135 גוש חלקה 18010/135 ו/ או במבנה 12/13 גוש חלקה 18012/13, עכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 43/2017 להריסת בניה בלתי חוקית בעיר העתיקה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 14.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום א', ה- 31.12.17. הסיור יצא ממשרד מהנדסת העיר – ד"ר מיכל סופר בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 09:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת העיר– ד"ר מיכל סופר לכתובת מייל- aliza@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 7.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד