מכרז פומבי מס' 4/2018 - הקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני, עכו

7/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת שני גני ילדים ברח'  העפרוני, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2018 להקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו
 עד ליום ד', ה- 28.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ד', ה- 14.3.18. הסיור יצא ממשרדו של סגן מהנדסת העיר –איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע – מר איגור מאיורסקי לפקס 04-9956119, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 21.3.18  בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד