מכרז פומבי מס' 16/2018 - שיפוץ והרחבת האודיטוריום, עכו

28/05/2018

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיפוץ והרחבת האודיטוריום-עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 5 בענף 100 – בניה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במחלקת הנדסה של עיריית עכו תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ₪), שלא יוחזר. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2018 לשיפוץ והרחבת האודיטוריום" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד  ליום  ד', ה- 11.7.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 04/06/18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. המפגש הנ"ל מבטל את המפגש שהתקיים בעיריית עכו בתאריך 27.05.2018. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע –איגור מאיורסקי לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 24/06/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956121.

לפרטי המכרז המלאים (כולל מפרט)

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד