מכרז פומבי מס' 28/2018 -גיזום עצים ברחבי העיר

18/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2018 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ה', ה- 09.08.18 עד לשעה 16:00.  מפגש קבלנים יתקיים ביום ג' ה- 24.7.18 , בשעה 10:00. המפגש יתקיים במשרדי המנהל בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172 או למייל:
nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 31.07.18 בשעה 14:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס  או המייל בטלפון: 04-9956104.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד