מכרז פומבי 32/2018 – ריהוט לגני ילדים

26/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לגני ילדים בהתאם לתנאים המפורטים  במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות,  מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2018 - ריהוט לגני ילדים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום א', ה- 8.8.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך בעירייה לפקס: 04-9956048 או למייל  lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 1.8.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד