מכרז פומבי 45/2018 – עריכת ביטוחי העירייה

2/10/2018

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לעריכת ביטוחי העירייה לשנת 2018-2019. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח' הנהלת חשבונות, קומה 1 אצל שגית ברזני תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 50,000 ₪ בתוקף עד 30.4.19. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לשגית  למיילsagit@akko.muni.il  עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד