מכרז פומבי 34/2018 – הפעלת מטווח עירוני

7/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אליעד שי באגף הביטחון בעירייה תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. מפגש קבלנים וסיור במטווח לאחר המפגש יתקיים ב-17.10.18 בשעה 11:00 במשרד קב"ט העירייה. ההשתתפות במפגש ובסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לאליעד שי לפקס. 04-9956241  עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-4810117.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד