מכרז פומבי 26/2018 - הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות

6/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות בעכו (מע"ש + מרכז יום טיפולי סיעודי), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור מפעילים במבנה המיועד להפעלת המע"ש יתקיים ביום ד' ה-15.11.2018. הסיור יצא מרחבת הכניסה לבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. הערות/הבהרות ו/או בקשות בנוגע  להליךניתן להפנות בכתב בלבד אל  מר עמיחי כהן  – מנהל הפרויקט לפקס: 04-9956147 וזאת עד לא יאוחר מיום 18.11.2018 בשעה 15:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת בקשת ההבהרה מטעמו, בטלפון: 04-9956204. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2018 - הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום 28.11.2018 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד