מכרז פומבי מס' 60/2018 - תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות

3/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים, יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 60/2018 תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום א', ה- 24.2.19 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יתקיים ביום חמישי, ה- 7.2.19, בשעה 11:00. הסיור יצא מבניין העירייה. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה  בהליך. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למורדי שמיר, מנהלן מינהל ההנדסה לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 14.2.19 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956118.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד