הודעה על שינוי תנאי סף והארכת מועד אחרון להגשת מסמכי מכרז- מכרז פומבי 2/2019 אספקת מערכות לניהול ממוחשב של העירייה

13/03/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף בסעיף 6.10 למסמך א'- הזמנה להציע הצעות וכן על הארכת מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 24.3.19 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בתנאי סעיף 5 להזמנה להציע הצעות.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד