מכרז פומבי מס' 13/2019 – הסעות מזדמנות למחלקת החינוך

4/08/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי הסעות מזדמנות למחלקת החינוך - כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך – מר ויליאם בן-עטר תמורת תשלום בסך 800 ₪ (שמונה מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל אחראית יחידת היסעים - גב' מירה בן שלוש למייל mirab@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה-12.08.2019 עד לשעה 13:00. על הפונה חלה החובה לוודא טלפונית, בטל': 04-9956226 את קבלת המייל. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2019 – הסעות מזדמנות למחלקת החינוך", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המעטפות יש למסור עד ליום ה-19.08.2019, בשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד