מכרז פומבי 28/2019 - מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים

10/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיפוצים בבניינים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר מורדי שמיר – מנהלן, מנהל תשתיות באגף הנדסה תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2019 – מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,  עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. כנס קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 28.10.19 בשעה 11:00 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. שילוט לגבי מיקום מדויק יפורסם ביום סיור הקבלנים בכניסה הראשית לבניין העירייה. ההשתתפות בכנס הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום ב', ה- 4.11.19 בשעה 13:00 בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר אינג' ריזק מחול למייל QMEng@akko.muni.il. על המשתתף האחריות הבלעדית לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04-9956238.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד