הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 310/2019

21/11/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 310/2019- חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו" יש למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך310/2019
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד 26/11/2019 שעה 13:00 למייל  qmeng@akko.muni.il
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל boffers@akko.muni.il עד ליום 02/12/2019 עד לשעה 13:00.
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה או במייל, עד התאריך והשעה הנקובים לעיל, מכל טעם שהוא, לא תובאנה לדיון.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד