הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "תובנות"

2/08/2020

עיריית עכו מעוניינת לרכוש רישיון שנתי לשימוש במערכת שתאפשר שילוב הקהילה בתהליכי קבלת החלטות. לצורך רכישת הרישיון, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם חברת "תובנות" המספקת תוכנה כאמור לעיל ולהלן.
חברת "תובנות" פיתחה תשתית טכנולוגית לניהול תהליכי קבלת החלטות משותפים, עם מרכיבים ייחודיים בהפעלת תהליכי קבלת החלטות המבוססים על טכנולוגיה ושיתוף קבוצה של בעלי עניין בהחלטה שתתקבל.
המערכת מאפשרת לחזור לכל משתתף עם עדכון אישי הכולל ציטוט מדבריו שלו וההחלטה שהתקבלה בעקבות הדברים שאמר ודברים דומים. המשוב יכול להינתן בכל ערוץ תקשורת שהוא (דוא"ל, מכתב רגיל, מסרון ועוד).
הטכנולוגיה מאפשרת לפנות למשתתפים ברשתות חברתיות וברשימות תפוצה, אך גם לכנס קבוצות מיקוד ולהעלות את כלל הידע לאתר, ניתן גם לאסוף ידע במסרונים במהלך כנסים, בשיחות טלפוניות או בקמפיין.
הייחודיות של המערכת היא עיבוד המידע של כלל התגובות שנאספו ממספר מקורות, ועל ידי אלגוריתם שפותח על ידי חברת תובנות מתבצעת החלטה ונשלחות משובים למשתתפים עם התייחסות להערות של המשתתף/ת.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם חברת "תובנות", להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי עיריית עכו חוות דעת מקצועית, ממנה עולה כי חברת "תובנות" הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ, היא הספק היחיד בארץ שברשותו מערכת שילוב הקהילה בקבלת החלטות כמבוקש על ידי עיריית עכו.
אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל קשרי קהילה  גב' ליזו אוחיון, בכתב בלבד, למייל Lizu@akko.muni.il  או לפקס 04-9956066 וזאת עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00. 

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון 04-9956225.

לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 

ליזו אוחיון,
ראשת מנהל קשרי קהילה

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד