מכרזים

עיריית עכו מזמינה הצעות לרכישת כיבוד עבור מחלקות העירייה. מועד אחרון להגשה: 6.5.18 עד לשעה 13:00 בתיבת הצעות מחיר בקומה ב' אצל מר משה סעדהקרא עוד
12/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למוסדות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירי פרי- אחראית רכש תמורת
תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה" יש
למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-21/5/2018 עד
לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 25/4/2018 בשעה 13:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א' 13/05/2018 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093.קרא עוד
12/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מרכז צעירים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חפצי בן חמו, מנהל משרד אגף נוער וצעירים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום שני, ה- 9.4.18, במרכז הצעירים ברחוב הרצוג 9 בעכו בשעה 13:00. מפגש מציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, יתקיים מפגש מציעים נוסף. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2018 - הפעלת מרכז צעירים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי- ה- 26.4.18 עד לשעה 13:00.קרא עוד
26/03/2018
ניתנת הארכה להגשת ההליך עד יום חמישי , ה 12/04/2018 , בשעה 14:00, והכל כמפורט בסעיף 3 ו 4 במסמך א' להסכם.קרא עוד
25/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירית דרוקמן – חשבת מנהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 10/2018 – אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ב', ה- 16.4.18 עד לשעה 13:00. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה- 29.3.18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר – מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה בשעה 12:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי – ראש מנהל תשתיות (לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 9.4.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות ביום ג', 24.4.18 בשעה 10:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: פסילת שתי ההצעותקרא עוד
21/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע אופניים בית ספרי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 61/2018 יש למסור ידנית לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 9.4.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956284 לעוזר ראש העיר – מר דודו חזן עד לא יאוחר מיום 26.3.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956228.קרא עוד
19/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת נפה לניקוי חופים בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי הההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 86/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 29.3.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 22.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:0545532363.קרא עוד
15/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך, ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2018 / 1 אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,
עד ליום 17.4.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום א', 25.3.18 בשעה 10:00 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מ-8.4.18 עד לשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: חברת פורום שתיל - חברה זוכהקרא עוד
14/03/2018
ניתנת הארכה להגשת ההליך עד יום ב' , ה 28/3/2018 , בשעה 14:00, והכל כמפורט בסעיף 3 ו 4 במסמך א' להסכם.
קרא עוד
14/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2018 להקמת שני גני ילדים ברח' העפרוני" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו
עד ליום ד', ה- 28.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ד', ה- 14.3.18. הסיור יצא ממשרדו של סגן מהנדסת העיר –איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע – מר איגור מאיורסקי לפקס 04-9956119, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 21.3.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.

פתיחת מעטפות ביום ג', 24.4.18 בשעה 10:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: פסילת שתי הצעות של אחים עמאר וחב' עמגד שלא עמדו בתנאי המכרז. הכרזה על חברת ר.ע. בוני הכרמל כחברה זוכה

קרא עוד
7/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת מציעים להיכלל ברשימת מתקיני מזגנים מורשים אשר תשמש את בתי הספר היסודיים לצורך קבלת שירות של התקנה ותיקון מזגנים. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לפנייה זו ותנאיה, ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף חשמל –אלון בלום למייל yehudit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום 15.3.18 בשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 049956121. את הצעת המועמדות, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא – הזמנה להיכלל במאגר של מתקיני מזגנים בבתי ספר יסודיים עכו" יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 29.3.18 עד לשעה 13:00 למשה סעדה, בקומה שנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו.קרא עוד
4/03/2018
ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה,התשע"ח -2018

מועד אחרון לפניות : עד 7 ימים מיום הפרסום .

תאריך : 26/2/2018
נושא המכרז : ליסינג תפעולי לכלי רכב
מס' מכרז- לת/2017/21
קרא עוד
28/02/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על סיור קבלנים נוסף שנקבע ליום 12.3.18 בשעה 13:00. בהתאם לכך השתנו מועד שאלות ההבהרה, מועד ההגשה והגשת הערבות.
את מסמכי המכרז המעודכנים ניתן לראות באתר העירייה.

פתיחת מעטפות ביום שני, 9.4.18 בשעה 14:30 בחדר ועדות בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים - פיצול זוכים - מרמוס, כהן טולס וישראלק

קרא עוד
28/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור רכישת ציוד למטבח תעשייתי- מע"ש עכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדו של מר עמיחי כהן-מנהלן מנהל הרווחה,
בקומה מינוס 1, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2018 – רכישת ציוד
למטבח תעשייתי- מע"ש עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35
עכו, עד ליום ב', ה- 19.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 5.3.18 בשעה 11:00. הסיור ייצא ממנהל הרווחה בבניין העירייה בתאריך האמור ובשעה הנקובה.
סיור הקבלנים איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלן מנהל הרווחה בעירייה, לפקס: 04-9956147 עד לא יאוחר
מיום ב', ה-12.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956017.

החלטת ועדת מכרזים:
חברה זוכה - קצבקרא עוד
19/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת צבעים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, בקומה 1, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2018 – רכישה ואספקת צבעים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-11.3.18 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 25.2.18 בשעה 11:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש לפקס 04-9956095 עד לא יאוחר מיום א', ה- 4.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956084. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.

פתיחת מעטפות ב-9.4.18 בשעה 14:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכוקרא עוד
15/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום על סך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ₪) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 19.2.2018 בשעה 9:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 5.3.2018 עד לשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: פסילת הצעות של ס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ+אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ+גדיש חברה להנדסה בע"מקרא עוד
8/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987. רשאים להציע מועמדות להיכלל במאגר, יועצים העומדים בתנאי הסף המופיעים באתר העירייה: www.akko.muni.il תחת קטגוריית "שירותים בקליק"- "טפסים". את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח לכתובת מייל- consultants@akko.muni.il לא יאוחר מיום 5/3/2018 עד לשעה 13:00. שאלות הבהרה יש להגיש עד לתאריך 27/2/2018 באמצעות המייל הר"מ.
קרא עוד
6/02/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף במכרז לעניין סיווג קבלני.
אי לכך יתקיים סיור קבלנים נוסף ביום 31/01/18 בשעה 13:00
סיור הקבלנים הינו חובה . מועד לשאלות הבהרה עד לתאריך 07/02/18 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה ביום ד' ה 21/02/18 עד השעה 13:00

פתיחת מעטפות ב-11.3.18 בשעה 13:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכו

החלטת ועדת מכרזים: חברת אסיק תשתיות - חברה זוכהקרא עוד
25/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- 1987. רשאים להציע מועמדות להיכלל במאגר, יועצים העומדים בתנאי הסף המופיעים באתר העירייה: www.akko.muni.il תחת קטגוריית "שירותים בקליק"- "טפסים". את הבקשה והמסמכים, יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח לכתובת מייל- consultants@akko.muni.il לא יאוחר מיום 5/02/2018 עד לשעה 13:00.קרא עוד
24/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתקני מגבה נוע לשינוע מכולות בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2017 - מתקני מגבה נוע לשינוע מכולות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00.
שאלות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 31.1.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363

פתיחת מעטפות ב-11.3.18 בשעה 13:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה, רח' ויצמן 35 עכו

החלטת ועדת מכרזים- פסילת שתי של קב' אלון ומתכת רמת דוד שאינן עומדות בתנאי המכרזקרא עוד
23/01/2018
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד