מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 127/17 – ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו" לתיבת הליכי הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 28.1.18 עד לשעה 13:00. שאלות ו/או בקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס. 04-9956019 עד לא יאוחר מיום 18.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטל. 04-9956019.


קרא עוד
15/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי אחזקת מעברים תת קרקעיים ומזרקות מים בעכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן, במינהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2018 - אחזקת מעברים תת קרקעיים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 17.1.18 בשעה 12:00. המפגש יתקיים בחדר הועדות בעירייה בקומה 2 בשעה 12:00 ברחוב ויצמן 35 עכו. לאחר מכן יתקיים סיור באתרים. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותהווה תנאי להגשת הצעה בהליך זה.
קרא עוד
7/01/2018
עיריית עכו מודיעה בזאת על תיקון מספר הליך רכישת טרקטור מכסחת דשא. מספר ההליך הינו 180/2017 ולא 140/2017, כפי שפורסם ביום 1.1.18.
ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il


קרא עוד
3/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי יעוץ לפיתוח ארגוני מיועץ מומחה בעל ניסיון קודם בעבודה מול רשויות מקומיות ו/ או גופים ציבוריים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 200 ₪ כולל מע"מ. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם בתאום מראש בטלפון 04-9956214. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, קומה שנייה- אצל מר משה סעדה עד ליום 11.1.18, עד לשעה 13:00.

החלטה: פסילת המציעים שאינם עומדים בתנאי המכרז
החלטה נוספת - חברת פויסיס - זוכהקרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להריסת בניה בלתי חוקית בעיר עכו העתיקה במבנה 10/135 גוש חלקה 18010/135 ו/ או במבנה 12/13 גוש חלקה 18012/13, עכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום בסך 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 43/2017 להריסת בניה בלתי חוקית בעיר העתיקה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 14.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום א', ה- 31.12.17. הסיור יצא ממשרד מהנדסת העיר – ד"ר מיכל סופר בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 09:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת העיר– ד"ר מיכל סופר לכתובת מייל- aliza@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 7.1.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956118.

החלטת ועדת מכרזים מיום 20.3.18: פוסלים את הצעות אס.או.אר וא.ט שירותים משפטיים

קרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת עוזר ראש העיר- גב' רותם סבג, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2017 שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 16.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ג', ה- 02.01.18. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן בפקס: 04-9956284, עד ליום ג', ה- 9.1.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס על ידי מנהל הפרויקט בטלפון: 04-9956228

פתיחת מעטפות: יום שני 22 ינואר 2018 בשעה 13:30 בחדר ועדות, קומה ב' בניין העירייה

החלטה מיום 20.3.18: זוכה - שמעון פחימה יזמות בע"מ
החלטה מיום 8.5.18 - זוכה חב' חדוריםקרא עוד
24/12/2017
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי הסף במכרז -30/2017 רכישת מזון למחלקות העירייה. ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים באתר העירייה. מועד שאלות הבהרה נדחה עד ליום 19/12/2017 עד השעה 1300 כמפורט בתנאי המכרז. מועד אחרון להגשת חוברת המכרז נדחה ליום 26/12/2017 עד השעה 1300כמפורט בתנאי המכרז.קרא עוד
13/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אחראית הביטוחים של העירייה – גב' שגית ברזני בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל אחראית הביטוחים של העירייה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 40/2017 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה', ה- 21.12.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה.

החלטה: מאושרת הצעת היחיד שהוגשה ע"י סוכן הביטוח שמעון חזןקרא עוד
13/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטוניות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז פומבי. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות תפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2017 - רכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטונים" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ג', ה- 26.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר- מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים לפקס 04-9956234 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19.12.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956058. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956058 או באתר העירייה: www.akko.muni.il

החלטה: פסילת שני המציעים

קרא עוד
7/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל הנדסה, מירית דרוקמן תמות 2500 ₪ לכל מעטפה, שלא יוחזרו מכל טעם שהוא.
מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום ה' 14.12.2017 בשעה 10:00 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו. ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושא ציון "מכרז פומבי 2017 – ניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח" למזכירות העירייה (אצל משה סעדה) עד ליום חמישי, 11.1.2018 עד השעה 14:00.קרא עוד
7/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת מיזם לביטחון תזונתי כמפורט להלן.
כללי
1. המיזם יעניק סיוע ל- עד 100 משפחות בשנה, באמצעות:
1.1 חבילות מזון- כ- 100 חבילות בחודש בעלות מגוון וערך תזונתי. מימון העירייה עבור חבילות המזון לא יעלה על 55,000 ₪ בשנה.
1.2 חלוקת תלושים/כרטיסי רכישה ברשתות מזון מקומיות וחבילות מוצרי מזון יבש בשווי של כ- 500 ₪ לרכישת פירות וירקות במרכולים מידי חודש, במימון בשווי 455 ₪ מצד המציע.
2. המיזם נועד להבטיח נגישות פיזית וכלכלית לכמות מספקת של מזון בריא ומזין.
3. ההתקשרות הינה לשנה, עם אופציה להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
בנוסף העירייה רשאית בהתאם להתקדמות המיזם , להגדיל את מספר המשפחות שיקבלו סיוע כאמור לעיל.
רשאי להגיש הצעה כל העומד בתנאים הבאים במצטבר:
1. המציע מוכר כמלכ"ר ( מוסד ללא כוונת רווח).
2. המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהכנת ואספקת חבילות מזון.
3. המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעה, עובד/ת סוציאלי/ת בהיקף של 50% משרה וזאת לטובת ריכוז והפעלת המיזם. יובהר כי מדובר בממון מלא של המציע וללא כל השתתפות מצד העירייה.
4. העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א-1981.
העירייה רשאית להתקשר עם מציעים העומדים בתנאים ובדרישות לעיל ולהלן, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים.
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 17.12.17 עד לשעה 13:00 במשרדי מזכירות העירייה- קומה 2 אצל מר משה סעדה, רחוב ויצמן 35 עכו.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל, ובין היתר, אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה/ אסמכתאות לקיום הון עצמי , אסמכתאות להוכחת הניסיון הנדרש לעיל, אישור המעיד על העסקתו של העובד/ת הסוציאלי/ת ואישור רואה חשבון בדבר העדר הרשעה ו/ או חקירה.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
5/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למחלקות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ההליך הינו מכרז מסגרת, במסגרתו יוזמנו מעת לעת על ידי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מזון בכמות ובהיקפים שלא יעלו על 350,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירי פרי- אחראית רכש, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2017 – רכישת מזון למחלקות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 19/12/2017 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג', ה- 5/12/2017 בשעה 11:00, בחדר הוועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 12/12/2017 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, בתאום מראש בטלפון 04-9956093, או באתר העירייה.קרא עוד
28/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע תחזוקת מצלמות ברחבי עכו העתיקה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 4.12.17 בחמ"ל העירייה- קומה מינוס 1 ברחוב ויצמן 35 עכו בשעה 13:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 29/2017 תחזוקת מצלמות ברחבי העיר העתיקה, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע עד ליום ב', ה-25.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל החמ"ל – מר ולדי רבינוביץ' לפקס 04-5556222, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.12.17 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956042, אצל גב' לאה דרי

החלטה: חברת מים שקטים - זוכהקרא עוד
26/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות וביצוע תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 31/2017 – קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ה', ה- 21.12.17 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה- מקומת הכניסה - רחוב ויצמן 35 עכו ביום ד' , ה-29.11.17 בשעה 13:00. סיור המציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאלון בלום, מנהל אגף חשמל לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 6.12.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה היא רם חשמלקרא עוד
21/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אחראית הביטוחים של העירייה – גב' שגית ברזני בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך של 1000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, אצל אחראית הביטוחים של העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2017 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 3.12.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תגענה מכל טעם שהוא לתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא תתקבלנה

החלטת הוועדה: לאור השינויים שבוצעו ע"י המציע היחיד, החריגה המשמעותית מהאומדן וחוו"ד של היועץ הביטוחי, הוועדה פוסלת את הצעת היחיד שהוגשה.קרא עוד
14/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים ( עבודות פרק א'), ובגני ילדים ובתי ספר ( עבודות פרק ב'), עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות מנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2017 – אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים, גני ילדים ובתי ספר " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 12.12.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים, יתקיים ביום ג' , ה- 28.11.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים באגף התפעול, בקומת הכניסה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. מפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. לאחר מכן במידת הצורך ובהתאם להחלטת העירייה, יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. סיור הקבלנים באתר איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר יניב פרץ לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום 5.12.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956055.

פתיחת מעטפות ביום שלישי, 12.12.17 בשעה 13:30 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת פטורייז היא החברה הזוכהקרא עוד
14/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2017 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 05/12/2017 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 23/11/2017 בשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.

החלטה: הקבלן רז חקלאות הוא הזוכה
החלטה מיום 8.5.18 - פסילת הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרזקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור ייצור אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה בעכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (שבע מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – ייצור, אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 28.11.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 14.11.17 במשרדו של סגן מהנדסת העירייה איגור מאיורסקי בקומה 2, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. מפגש הקבלנים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר מאיורסקי לפקס: 04-9956158 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956121.

פתיחת מעטפות ביום שני, 4.12.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות קומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת טופ שלטים היא החברה הזוכהקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור וסל הרמה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז פומבי 38/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2017 - רכישת טרקטור וסל הרמה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. עד ליום א', ה- 19.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 13.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ועבודות נלוות בהתאם לתנאי המכרז. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בענף ג'/200 – כבישים, תשתיות ופיתוח, סיווג 2 (לפחות). מפגש קבלנים יתקיים ביום א', ה- 05.11.17 בשעה 14:00. המפגש יתקיים בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי מקדים להגשת הצעה בהליך זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 2,500 ₪. את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 22.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום א' 12.11.17 בשעה 13:00 בכתב בלבד לאינג' איגור מאיורסקי, לפקס: 04-9956158. על המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל': 04-9956122.

פתיחת מעטפות ביום א' 26.11.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה

החלטת הוועדה: מאושר הקבלן רזוק בילאל בע"מ בהנחה של 9% במחירון הקובע ומבקשים ממינהל התשתיות לפנות למובילי המרכז ולהציע להם להשוות את ההצעה ל-9% הנחה.קרא עוד
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
  5. לעמוד הבא
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד