מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ועבודות נלוות בהתאם לתנאי המכרז. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בענף ג'/200 – כבישים, תשתיות ופיתוח, סיווג 2 (לפחות). מפגש קבלנים יתקיים ביום א', ה- 05.11.17 בשעה 14:00. המפגש יתקיים בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי מקדים להגשת הצעה בהליך זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 2,500 ₪. את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 22.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום א' 12.11.17 בשעה 13:00 בכתב בלבד לאינג' איגור מאיורסקי, לפקס: 04-9956158. על המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל': 04-9956122.

פתיחת מעטפות ביום א' 26.11.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה

החלטת הוועדה: מאושר הקבלן רזוק בילאל בע"מ בהנחה של 9% במחירון הקובע ומבקשים ממינהל התשתיות לפנות למובילי המרכז ולהציע להם להשוות את ההצעה ל-9% הנחה.קרא עוד
מכרז פומבי 7/2017 - אבטחת אירועים בעיר עכו - החלטת הוועדה: לפסול הצעת היחיד שהוגשה בשל היותה חורגת מן האומדן.קרא עוד
בהמשך להסכם שנחתם בין עיריית עכו לבין משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר להקמת יחידות דיור, מסחר ותעסוקה בעיר עכו מוקמת בחברה הכלכלית לעכו בע"מ ( להלן:" החברה") מנהלת ייעודית שתפקידה, בין היתר, ניהול כל פעולות התכנון, הביצוע והפיקוח על הפרויקט.
בהמשך לאמור, החברה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליווי להקמת וניהול המנהלת להסכם הגג עכו.
תנאי הסף:
• אדם פרטי ( יחיד), תושב ישראל.
• בוגר מוסד אקדמי מוכר באחד מהתארים הנ"ל: הנדסה אזרחית או הנדסה תעשייה וניהול או אדריכלות או תכנון ערים.
• בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בניהול עבודות תשתית ועבודות פיתוח בהיקף מצטבר של 200 מיליון ₪ ( לא כולל מע"מ).
• ניסיון בניהול ו/או פיקוח ו/או בקרה על עבודות תשתיות ופיתוח ציבוריים בלבד בשכונות מגורים חדשות או בעבודות ביצוע כבישים / מחלפים/ מנהרות/ גשרים.
• בעל ניסיון מוכח בעבודה של ניהול פרויקטים אל מול משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או רשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה אחרים בתחום התשתיות והפיתוח.

השירותים יבוצעו עבור החברה בהיקף של 180 שעות חודשיות לפחות.
המציע שייבחר, על אף העסקתו במתכונת של נותן שירותים, לא יוכל לעסוק בכל עיסוק אחר בתקופת העסקתו בשירות החברה.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טרקטור מכסחת דשא בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 140/2017 - רכישת טרקטור מכסחת דשא" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה-7.11.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת פינוי אשפה לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ג', ה-31.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-5532363.
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי 19/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל הפרויקט – יועץ רה"ע, מר דוד חזן בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית בסך 100,000 ש"ח (כולל מע"מ), שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 15.2.18 כמפורט במסמכי המכרז. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 31.10.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים במשרדו של מר חזן בקומה ראשונה בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. במידת הצורך יתקיים לאחר מכן סיור קבלנים. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור ככל שיתקיים, איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – מכרז מסגרת לשיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 15.11.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.קרא עוד
החברה הכלכלית לעכו בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת זכויות במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 56 בגוש 18008 וכחלק מחלקה 1 בגוש ארעי 60183, במגרש מס' 601 לפי תכנית מפורטת מס' ג'/7101 בשטח של כ- 2,050 מ"ר עליהם בנוי מבנה בן שתי קומות (קומת כניסה וקומה א') + קומת מרתף בשטח של כ - 1,250 מ"ר ברחוב ההגנה 2 בעכו, המוכר בשם מתחם MED. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך 1,000,000 ₪ (מליון ש"ח), במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.1.2018 כמפורט במסמכי המכרז. סיור מציעים יצא ממשרדי החברה ברח' אריה דושניצקי 2 עכו ביום ה', ה- 19.10.2017 בשעה 12:00 ההשתתפות בסיור איננה חובה.קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מסך תוצאות לאצטדיון העירוני בעכו, התקנת מערכת ניהול תוכן, הקמת מתקן המסך ומתן אחריות ל-36 חודשים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים בתמורה ל-1000 ₪ (אלף ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 28/2017 – אספקה והתקנת מסך תוצאות באצטדיון העירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו עד ליום 30.10.17 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה) באתר העבודה יתקיים ביום ב', 25.9.17. הסיור יצא מרחבת הכניסה לאצטדיון הכדורגל העירוני ברח' משמר הים בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות לאלון בלום לפקס. 04-9956158 עד לא יאוחר מה-16.10.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטל. 04-9956122.

החלטת הוועדה: מאושר פה אחד הצעת יחיד של חברת פרוטאץקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות וביצוע תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2017 – קישוטי לד ברחוב בן עמי, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ב', ה- 4.9.17 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יצא מבניין העירייה- מקומת הכניסה - רחוב ויצמן 35 עכו ביום ב' , ה-21.8.17 בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאלון בלום, מנהל אגף חשמל לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 27.8.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות: יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00 בחדר ועדות, קומה שנייה בבניין העירייה
החלטת הוועדה: לאור הממצאים שהוצגו - פסילת כל ההצעות

קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לתכנון, הקמה, מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו-וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 2,500 ₪ שלא יוחזרו, אצל יהודית דיאמנט- מזכירת אגף תשתיות, ברח' ויצמן 35 עכו , בימים א-ה בשעות 9:00-15:00. על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך של 200,000 ₪ (מאתיים אלף שקלים) בנוסח המצורף למכרז. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30.1.18. מפגש מציעים יתקיים ביום ב', ה- 7.8.17 בחדר הוועדות של העירייה, בקומה 2 בשעה 11:00. לאחר מכן ככל שיידרש, יתבצע סיור במספר אתרים מדגמיים של הפרויקט. הנוכחות ביום המפגש ובסיור ככל שיערך, הינה חובה.
את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים של העירייה אשר במשרדי מזכירות העירייה ברח' ויצמן 35 עכו ( בקומה 2- אצל משה סעדה), עד ולא יאוחר מיום ד', 30.8.17 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות : יום רביעי, 6.9 בשעה 12:00, חדר ועדות בבניין העירייה
חברה זוכה: חברת אלקטרהקרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מבנים בחוף הצפוני בעכו. על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1968 בעל סיווג ג' 1 בענף 100 – בניה; בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של הקמת מבני ציבור בהיקף כספי שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות ש"ח) (לפני מע"מ) לפחות לכל עבודה, במהלך שלוש השנים האחרונות. סיור קבלנים יתקיים ב-6/6/17 במשרד סגן מהנדסת העיר איגור מאיורסקי, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זהתאריך הגשת המכרז - יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 15/06/17 עד לשעה 13:00 במזכירות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מירית דרוקמן חשבת מינהל הנדסה תמורת 1,500₪. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי לפקס. 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 11/06/17 בשעה 14:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון : 04-9956121.

קבלן זוכה: א. נטורקרא עוד
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
  4. 12 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד