מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- אמרכלית מינהל התפעול בעירייה תמורת תשלום בסך 4,000 ₪ (ארבעת אלפים ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2019 שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ג', ה- 18.6.19 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ב- 3.6.19 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול ואכיפה – מר יניב אשור לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.6.19 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 26.6 בשעה 12:00 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה .

החלטת ועדת מכרזים מיום 15.8.19: חברת ש. ניר היא הזוכה

קרא עוד
22/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה, הדס רבינוביץ, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2019 יועץ בתחום קידום המסחר והקהילה במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ד', ה- 5.6.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' רות טל, מנהלת לשכת מנכ"ל לפקס 04-9956071, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 29.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956070

פתיחת מעטפות: יום שני 17.6.2019 בשעה 11:00 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה.

החלטת ועדת מכרזים: הזוכה הוא עבאס זכורקרא עוד
22/05/2019
1.עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם א.ע.ביואקולוגיה בפטור ממכרז כספק יחיד, לצורך קבלת שירותי פינוי וכילוי פגרי בעלי חיים ( להלן :"השירותים").
2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר עם א.ע.ביואקולוגיה כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת השירותים הנ"ל.
3.בידי העירייה התייחסות מקצועית של ד"ר מיכאל אטינגר, רופא הלשכה הווטרינרית המחוזית שמעידה שחברת א.ע.ביואקולוגיה הינה החברה היחידה שמספקת שירותי פינוי וכילוי בע"ח (בקר, צאן, כלבים) לשירותים וטרינרים במשרד החקלאות.
4.אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לווטרינר העירייה- ד"ר איתן קליגלר, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956206 וזאת עד ליום 27.5.2019 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956203.
5.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.
ד"ר איתן קליגלר
מנהל השירות הווטרינרי העירוני
עיריית עכו

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19 - מכריזים על א.ע. ביולוגיה ספק יחידקרא עוד
20/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת שטח להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף נכסים, אצל מר אליהו כהן, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין להפעלה עונתית של מתקני שעשועים בטיילת, עכו" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום 27.5.2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לממונה הנכסים לפקס 04-9956261 עד לא יאוחר מיום 22.05.19 עד לשעה 13:00.באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.

פתיחת מעטפות: יום שני 27.5.2019 בשעה 13:00 בחדר הוועדות.

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19 - פוסלים את הצעת היחיד שלא עמדה בתנאי המכרז.קרא עוד
16/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אליהו כהן - מנהל מחלקת נכסים בקומה א' בעירייה תמורת תשלום בסך 300 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי - השכרת נכס לניהול והפעלת תחנת מוניות, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה) בקומה ב' עד ליום 6.6.19 עד לשעה 13:00. סיור מציעים ייצא מבניין העירייה, קומת כניסה ביום ב', ה-20.5.19 בשעה 10:00. הסיור אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע למכרז ותנאיו ניתן להפנות בכתב למנהל מחלקת נכסים לפקס. 04-9956261 עד לא יאוחר מיום ב', ה-27.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956263.קרא עוד
7/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת כרכרה אחת או 2 כרכרות או 3 כרכרות רתומות לסוסים לצורך הסעת תושבים, מבקרים ותיירים על מסלול בעכו העתיקה ובפאתיה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת השירות הווטרינרי, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2019" הפעלת כרכרות בעכו העתיקה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 29.5.19, עד לשעה 13:00. מפגש מציעים יתקיים ביום ד', 15.5.19. המפגש יתקיים במשרדי מנהל תפעול ואכיפה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956206, או למייל dr-eitank@akko.muni.il למנהל השירות הווטרינרי ד"ר איתן קליגלר עד לא יאוחר מיום 22.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956203

פתיחת מעטפות: יום שני 17.6.2019 בשעה 11:00 בחדר הוועדות, קומה 2 בבניין העירייה.קרא עוד
5/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת שירותי מים מינרלים - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן להוריד מאתר העירייה תחת לשונית דרושים ומכרזים. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך 85/2019 אספקת שירותי מים מינרלים - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו או לשלוח ההצעה למייל boffers@akko.muni.il. יש לציין בשורת הנושא את מס' ההליך. את ההצעה יש להגיש עד ליום ב', ה- 20/5/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 13/5/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
30/04/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת תמרורים ושילוט - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות חמישים שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2019 אספקת תמרורים ושילוט - ספק שנתי" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ד', ה- 22/5/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ב', ה- 6/5/2019, בשעה 13:00 בחדר ועדות בקומה השנייה בניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד', ה- 15/5/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.

פתיחת מעטפות: יום רביעי 29.5.2019 בשעה 11:30 בחדר וועדות קומה 2 בבניין העירייה .

החלטת ועדת מכרזים:
שלטי תמרורים - טופ טרפיק הוא הזוכה.
שלטי חופים - קומיקס הוא הזוכה
שלטים ומדבקות - גרף טרפיק הוא הזוכהקרא עוד
29/04/2019
עיריית עכו מודיעה על הארכת המועד להגשת הצעות מחיר לשירותי אירוח לינה וארוחת בוקר עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה לעשות "עלייה לארץ ישראל" והתיישבות בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2019 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 6.5.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 30.4.19 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ב-12.5.19 בשעה 11:30 בחדר ועדות קומה ב' בבניין העירייה.

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19: מלון חוף התמרים בעכו - זוכהקרא עוד
10/04/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי שיווק ומיתוג שכונות. השירותים יכללו ייעוץ אסטרטגי, שיווק, מיתוג שכונות ויחסי ציבור והכל כמפורט בהליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת דובר העירייה, גב' מירי חזן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 15/2019 שיווק ומיתוג שכונות" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום רביעי ה- 17.4.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן, דובר העירייה לפקס 04-9956128 עד לא יאוחר מיום רביעי ה- 10.4.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.

פתיחת מעטפות ב-12.5.19 בשעה 11:00 בחדר ועדות, קומה 2 בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת פיליזר תקשורת היא הזוכהקרא עוד
1/04/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת ביגוד והנעלה לסיירי הביטחון – ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך מס 74/2019 - רכישת ביגוד והנעלה לסיירי הביטחון – ספק שנתי " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 10/4/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד', ה- 3/4/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
31/03/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי סכומי ערבות הביצוע במכרז הנ"ל וכן על הארכת מועד ההגשה ליום חמישי ה-4/4/2019 עד לשעה 13:00 כמפורט בתנאי המכרז.

פתיחת מעטפות ביום שני 8.4.2019 בשעה 12:00, בחדר הוועדות קומה 2 בבניין העירייה.קרא עוד
25/03/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי סכומי ערבות הביצוע במכרז הנ"ל וכן על הארכת מועד ההגשה ליום חמישי ה-4/4/2019 עד לשעה 13:00 כמפורט בתנאי המכרז.

פתיחת מעטפות ביום שני 8.4.2019 בשעה 12:00, בחדר הוועדות קומה 2 בבניין העירייה.קרא עוד
25/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להקמת מאגר יועצים דיגיטלי וספר ספקים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 32/2019 הקמה וניהול מאגר יועצים וספר ספקים דיגיטלי . את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 32/2019 הקמה וניהול מאגר יועצים וספר ספקים דיגיטלי " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעות יש להגיש עד ליום 28.3.2019 עד לשעה 13:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה או לתיבת המייל עד ליום ולשעה הנקובים לעיל, מכל סיבה שהיא, לא תתקבלנה ולא תדונה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 24.3.2019 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
18/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי אירוח לינה וארוחת בוקר עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה לעשות "עלייה לארץ ישראל" והתיישבות בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2019 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה-3.4.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 27.3.19 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956171.קרא עוד
13/03/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף בסעיף 6.10 למסמך א'- הזמנה להציע הצעות וכן על הארכת מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 24.3.19 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בתנאי סעיף 5 להזמנה להציע הצעות.קרא עוד
13/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 450 ₪ (ארבע מאות חמישים שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2019 אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 13:00 בחדר וועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת אביזרי השקיה - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת אביזרי השקיה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 900 ₪ (תשע מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2019 אספקת אביזרי השקיה - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 13:30 בחדר וועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת פרחים וצמחים - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת פרחים וצמחים. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1200 ש"ח (אלף מאתים שקלים ), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2019 אספקת פרחים וצמחים - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 14:00 בחדר ועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.ilעד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.

פתיחת מעטפות: יום שני 1.4.2019 בשעה 14:00 בחדר ועדות , קומה 2 בבניין העירייהקרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאיות" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 39/2019"– יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il או להגיש ידנית במזכירות העירייה. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 39/2019). את הצעה יש לשלוח לא יאוחר מ-07/3/2019 עד השעה 13:00 את הרכבים ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.קרא עוד
27/02/2019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד