מכרזים

עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף בסעיף 6.10 למסמך א'- הזמנה להציע הצעות וכן על הארכת מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז עד ליום א', ה- 24.3.19 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בתנאי סעיף 5 להזמנה להציע הצעות.קרא עוד
13/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 450 ₪ (ארבע מאות חמישים שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2019 אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 13:00 בחדר וועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת אביזרי השקיה - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת אביזרי השקיה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 900 ₪ (תשע מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2019 אספקת אביזרי השקיה - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 13:30 בחדר וועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת פרחים וצמחים - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת פרחים וצמחים. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1200 ש"ח (אלף מאתים שקלים ), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2019 אספקת פרחים וצמחים - ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 14:00 בחדר ועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש –איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.ilעד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.

פתיחת מעטפות: יום שני 1.4.2019 בשעה 14:00 בחדר ועדות , קומה 2 בבניין העירייהקרא עוד
5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאיות" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 39/2019"– יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il או להגיש ידנית במזכירות העירייה. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 39/2019). את הצעה יש לשלוח לא יאוחר מ-07/3/2019 עד השעה 13:00 את הרכבים ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.קרא עוד
27/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של 2 תחנות הצלה לחופי עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים, הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 10/2019 – אספקה והתקנה של תחנות הצלה לחופי עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום א', ה-24/02/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שמיר מרדכי – מנהלן תשתיות ופרויקטים למייל qmeng@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה-17/02/2019 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956121.

פתיחת מעטפות ביום ראשון 3.3.2019 בשעה 12:30קרא עוד
10/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת מערכת לניהול ממוחשב של העירייה בהתאם למסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת מערכות מידע בעירייה, תמורת תשלום שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה, לפי המפורט להלן: למשתתפים בפרק 01 – 3,000 ₪; למשתתפים בפרק 02 – 1,200 ₪; למשתתפים בפרק 03 – 750 ₪; למשתתפים בפרק 04 – 250 ₪. משתתף המבקש להגיש הצעה ליותר מפרק אחד ישלם עבור מסמכי המכרז את הסכום המצטבר בגין כל הפרקים בהם הוא מבקש להגיש הצעתו.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד אל מר מיכאל (מיקי) אילוז - מנהל מערכות מידע בקובץ Word לכתובת miki@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום ג', ה-26.2.19 בשעה 14:00. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2019 – אספקת מערכות לניהול ממוחשב העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומת השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום א' ה-17.3.19 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות ביום רביעי, 27.3.19 בשעה 12:00 בחדר ועדות

החלטת ועדת מכרזים מיום 17.6.19:
פרק 1 ו-4 - חברת מטרופולינט זוכה
פרק 2 - מערכות שכר ומשאבי אנוש - חברת מלמ זוכה
פרק 3 - חברת בר טכנולוגיות זוכהקרא עוד
10/02/2019
עיריית עכו מבקשת להודיע על מועד סיור אדריכלים נוסף שיתקיים ב- 13/02/2019 בשעה 13:00 ואשר ייצא מבניין העירייה. כמו כן מאריכה את מועד הגשת שאלות הבהרה לתאריך 20/02/2019 בשעה 13:00 ואת מועד ההגשה עד לתאריך 14/03/2019 שעה 13:00. שאלות הבהרה יש לשלוח לתיבת הדואר אלקטרוני QMEng@akko.muni.il. הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז מסמך א' סעיפים 3 ו-4.

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה - דבידאת אדריכלים ומתכנני ערים בע"מקרא עוד
10/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בניינים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הנדסה - מורדי שמיר, בקומה ב' בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,500 (אלף חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2019 שיפוץ בניינים ברחבי העיר" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום חמישי, ה- 28/02/2019 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה- 14/02/2019. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן במייל qmeng@akko.muni.il, עד ליום חמישי, ה- 21/02/2019 עד לשעה 13:00.
****עיריית עכו מבקשת לעדכן על הוספת מבנה נוסף למכרז זה בהתאם לצורפה.****

פתיחת מעטפות ביום ראשון 3.3.2019 בשעה 12:30קרא עוד
7/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים, יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 60/2018 תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום א', ה- 24.2.19 עד לשעה 13:00. סיור מציעים יתקיים ביום חמישי, ה- 7.2.19, בשעה 11:00. הסיור יצא מבניין העירייה. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה בהליך. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למורדי שמיר, מנהלן מינהל ההנדסה לפקס 04-9956119 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 14.2.19 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956118.קרא עוד
3/02/2019
עיריית עכו מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשת מסמכי המכרז עד ליום ג' 12/2/19 עד השעה 13:00. בהתאם לתנאי המכרז בסעיף 5.


קרא עוד
24/01/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שירותי חשבות למינהל החינוך. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת גזבר העירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש משתתפים יתקיים ביום א', ה- 27/01/2019, בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 במשרדי גזבר העירייה בקומה 1, בשעה 13:00. מפגש המשתתפים איננו חובה. הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל גזבר העירייה – מר ראובן ויצמן לפקס: 04-9956083 או למייל sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 31/1/2019 עד השעה 13:00. על השולח לוודא טלפונית, בטל':04-9956082 את קבלת הפקס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2019 – שירותי חשבות למינהל החינוך, עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ד', ה- 6/02/2019 עד לשעה 13:00.קרא עוד
17/01/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות אספקה והתקנה של תחנות הצלה לחופי עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 54/2018 אספקה והתקנה של תחנות הצלה לחופי עכו" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 22/1/19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 15/01/19 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-995612.קרא עוד
9/01/2019
עיריית עכו מעוניינת להתקשר עם ספקים במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.
ניהול הקמה של הפרויקטים מוסודות ציבור הבאים:
א. הקמת אולם הספורט חילמי שאפי.
ב. גני ילדים פיקוסים ברח' אבני החושן.
ג. גני ילדים אירוסים ברח' עציון.
ד. גני ילדים בת שבע ברח' בת שבע.
ה. גני ילדים טרמפלדור ברח' טרומפלדור.
ו. גני ילדים נווה אליהו ברח' נווה אליהו.
ז. הקמת 2 כיתות לימוד יבילים בבית ספר נעם הרצוג.
ח. גני ילדים ספיר והדס ברח' ירושלים גני כיפות, הריסה ובניה מחדש.
ט. גני ילדים יוניסטרים ופיקוס ברח' מפרץ שלמה גני כיפות, הריסה ובניה מחדש.
י. גני ילדים פרפר נחמד ברח' גרשון יוסף, הריסה ובניה מחדש.
יא. בית כנסת אבני החושן ברח' אבני החושן.
לצורך ניהול הפרויקטים של בניית מוסדות ציבור, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול. במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול לאור הנימוקים המפורטים להלן:
1. ניהול ההתקשרות דרך משכ"ל יביא לקיצור משמעותי של לוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים.
2. משכ"ל מעניקה מעטפת של שירותים מקצועיים, באמצעות אנשי מקצוע, לרבות אפיון הפרויקטים, קביעת אישור הביטוחים הנדרש, קביעת הערבויות המתאימות, ניהול המכרז ועוד.
3. פנייה באמצעות המכרז המנוהל על ידי משכ"ל מבטיח השתתפות של קבלנים גדולים, אשר זכו במסגרת מכרז של משכ"ל. השתתפות אותם קבלנים במכרז אליו תצא העירייה אינו וודאי, שכן מדובר בהתקשרות חד פעמית ובסדרי גודל קטנים יותר. ניהול המכרז באמצעות משכ"ל נותן יתרון לגודל, ומסייע לקבל מחירים נמוכים יותר.
4. משכ"ל התחייבה לביצוע פרויקט הבינוי בעלות שאיננה עולה על התקציב המאושר ע"י משרד החינוך. בפרויקטים דומים שניהלה וביצעה העירייה התקציב שנדרש (פר מ"ר בנייה) היה גדול בהרבה. עיריית עכו לא תוכל להשלים הפרויקט בתקציבים שהעמיד משרד החינוך.

החלטה:
לאור כל האמור לעיל ומהנימוקים שהעלה, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול בפרויקטים בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987.
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.
הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם לפרוגרמה שאושרה ע"י משרד החינוך לפרויקט.

פרסום:
הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במידי.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
(למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.קרא עוד
6/01/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן חוות דעת רפואיות בתחום כירורגיה אורטופדית בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז 56/2018 שירותי חוות דעת רפואיות בתחום כירורגיה אורטופדית" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה', ה- 17.01.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לעו"ד מיטל רץ- רויטקוף לפקס 04-9956167, עד לא יאוחר מיום ה', ה- 3.1.19 בשעה 13:00.

פתיחת המכרז ביום רביעי 23.1.2018 בשעה 13:00 במשרד של משה סעדה קומה 2 בבניין העירייה

קרא עוד
17/12/2018
עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה, וכן לביצוע ניקיון משימתי באתרים שונים ברחבי העיר עכו כמפורט במפרט המיוחד ו/או על פי דרישת העירייה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,500 ₪ (אלף חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2018 שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום א', ה- 06/01/19 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה-17/12/18. המפגש יתקיים במשרדי חשב מינהל חינוך בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050/04-9956048 לחשב מינהל חינוך - מר אלירן אלון עד לא יאוחר מיום ב' ה- 24/12/18 בשעה 15:00. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956040, אצל מר יוסי לוזון

פתיחת מעטפות ביום חמישי 17.1.2019 בשעה 12:00 , בחדר הוועדות בקומה 2 בבניין העירייהקרא עוד
10/12/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 1 בענף 100 – בניה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 200 ₪ (מאתיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 52/2018 תכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד " ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 18.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 11/12/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-9956121.

פתיחת מעטפות: 26.12.18 בשעה 11:30 בחדר ועדותקרא עוד
5/12/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת קשר (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זוטא 67/2018 את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 67/2018– מערכת קשר" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 11.12.18 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף ביטחון, פיקוח ושירותי חירום – מר סולטן אבו נימר לפקס: 04-9956042 עד לא יאוחר מיום –04.12.18 בשעה 15:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956222.

החלטת ועדת מכרזים: זוכה - חברת מוטורולהקרא עוד
28/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת ריהוט משרדי עבור עיריית עכו (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך 104/2018 - ריהוט משרדי ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 ו/או לכתובת מייל boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש עד ליום ב', ה- 10.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן מנהל אגף הרכש לפקס: 9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 29.11.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956084 או בנייד 0506448393.קרא עוד
21/11/2018
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד