מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לבניית תכנית אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 18/2020 בניית תכנית אב אסטרטגית לחינוך עבור עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה.את המסירה יש לבצע עד ליום ב' ,20.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל או בפקס בלבד לגב' אורית אסייג, ראשת מינהל החינוך, עד ליום ב', ה- 29.6.20 עד לשעה 13:00, מס' פקס 049956050 /דואר אלקטרוני: orit_a@akko.muni.il. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956040.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 22.7.2020 בשעה 13:30 באולם המועצה בבניין העירייה .קרא עוד
15/06/2020
.1.1 עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת קאיה סורנטו" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.1.2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2.את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 109/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 109/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת. יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות מחיר תחתם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 18/6/2020 עד השעה 13:00 . הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת הצעות המחיר הממוחשבת או במשרדי מזכירות העירייה, מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.
קרא עוד
הוועדה מאשרת להוסיף את מגה 2000 פרינט ציוד היקפי לספר הקבלנים של העירייה.
החלטה מיום 18.3.2020קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שופל ( יעה אופני)" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון הצעת מחיר מס' 90/2020 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 90/2020). את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מ- 04/06/2020 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.קרא עוד
25/05/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מדיה עבור תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרד דובר העירייה, שרון דהאן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2020 תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה, עד ליום ד', ה- 27.5.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לדובר העירייה לפקס 04-9956128 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 21.5.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.

פתיחת מעטפות ב-31.5 בשעה 11:00 באולם מועצת העיר עכו

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.5.2020 - חברה זוכה - חברת גלי שידור בע"מקרא עוד
17/05/2020
הגשת מסמכי המכרז נדחתה ל-10.5.20 עד השעה 13:00
פתיחת מעטפות ביום רביעי 13.5.20 בשעה 10:00 באולם המועצה.
קרא עוד
26/04/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות טיפול בחדקונית הדקל ותהלוכן האורן, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את חוברת המכרז ניתן לרכוש בעלות של 700 ₪ במנהל התפעול בשעות העבודה המקובלות בעיריית עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2020 טיפול בחדקונית הדקל ובתהלוכן האורן עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ה- 25.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לנועם שגב לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 18.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.3.2020 - הצעת יחיד של מדביר הצפון היא הזוכהקרא עוד
8/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן היסעים להכרת הארץ לעולים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת קליטה- אצל גב' ילנה נביליצין בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " פומבי 6/2020 – היסעים להכרת הארץ לעולים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הים במשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום חמישי, ה- 19.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף הקליטה למייל elena@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956171.

הגשת מסמכי המכרז נדחית ליום רביעי 01.04.2020 עד לשעה 13-00.
הכל בהתאם לסעיף 5 נספח א' למכרז.

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.5.20 - החברות הזוכות: טיולי מירא, אגד היסעים ומסיעי נסימיקרא עוד
8/03/2020
1.עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית פרויקט חונכות אישית לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ולתמיכה רגשית על ידי סטודנטים במוסדות אקדמיים המתוגמלים במלגות למימון לימודיהם.
2.לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת פרח המפעילה
תכנית כאמור לעיל. 3.התכנית תתבצע במסגרת בתי ספר ומסגרות חינוכיות נוספות בתחום העיר עכו. 4. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם עמותת פרח, להפעלת התוכנית כספק יחיד. 5.בידי העירייה חוות דעת של המועצה להשכלה גבוהה המאשרת את עמותת פרח כספק יחיד.6.אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, לפקס מספר04-9956050 וזאת עד ליום 8.3.20 עד לשעה 15:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956040.
7.לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

החלטת ועדת מכרזים מיום 21.6.2020- אישור מכון דוידסון כספק יחיד להפעלת תכנית פרח בעכוקרא עוד
5/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאית" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 41/2020 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 41/2020). את ההצעה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 15/03/2020 עד השעה 13:00. ניתן להגיש גם לתיבת המכרזים שבמזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין עיריית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו בתיאום עם שלומי אלקריף 054-5532363.קרא עוד
3/03/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשירותי ניהול צוות חדשנות, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות- גב' יונית סמולש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 8/2020 שירותי ניהול צוות חדשנות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום חמישי, ה-12.3.20, עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת אגף תכנון, אסטרטגיה וחדשנות למייל yonit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 5.3.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.

פתיחת מעטפות ביום ראשון 15.3.2020 בשעה 10:00 באולם המועצה

החלטת ועדת מכרזים מיום 18.3.2020 - לאשר שני צוותי בדיקה של שלב א' ושלב ב'

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.5.20 - הזוכים הים קרן אור ואמיר רוזנבאוםקרא עוד
25/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעיל תוכניות לצעירים במגזר הערבי, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש אצל גב' גלית חן – מזכירת אגף נוער וצעירים עכו, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2020 הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום א', ה- 8.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל youth.centr@akko.muni.il למנהל מרכז צעירים – מר אלי חביב עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-27.02.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9917477 שלוחה 9.

פתיחת מעטפות בוועדת מכרזים ביום שני, 23.3.2020 בשעה 11:00 באולם מועצת העיר.

החלטת ועדת מכרזים מיום 31.3.2020 - הצעת יחיד של גרעין אומץקרא עוד
18/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן פתוחות לגני ילדים בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' איריס מורנו – מזכירת אגף אמרכלות, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 47/2019 אספקת והתקנת מערכות גילוי אש לגני ילדים בעכו, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 32, עכו, עד ליום א', ה- 1.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר דרור זגורי לדוא"ל drorz@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד', ה- 19.2.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפנייה בדוא"ל בטלפון:04-9956145.

פתיחת מעטפות ביום ראשון 15.3.2020 בשעה 10:30 באולם המועצהקרא עוד
10/02/2020
החברה הכלכלית לעכו בע"מ מעוניינת לנהל מו"מ להשכרת שטחים במבנה האצטדיון העירוני באזור התעשייה עכו דרום. השטחים מיועדים להשכרה לחמש שנים ומתאמים לשימושים: הפעלת מרפאה, מוקד שירות, משרדים, מועדון ספורט, מסחר, מסעדות, פעילות פנאי (משחקייה, חדרי קריוקי, חדרי בריחה וכו'), מתחם עבודה להיי טק ו/או תעשייה זעירה.
גודל השטחים כ-1048 מ"ר וכ-83 מ"ר מרפסות לא מקורות. ניתן להשכרה במספר וריאציות כמתחם אחד או כמספר מתחמים בגדלים : 94 מ"ר, 152 מ"ר, 391 מ"ר ו-411 מ"ר. המתחם משופץ כמו חדש. חניה בשפע. הנוף משקיף לים ולעיר העתיקה עכו.
לתיאום סיור ופרטים נוספים נא לפנות לטלפון 04-9552539 או כתבו לדוא"ל: calcalit@akko.muni.il.קרא עוד
6/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מתקני חצר לגן אילנות ובי"ס ניצנים (חנ"מ), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי 7/2020. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' איריס מורנו – מזכירת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2020 – מתקני חצר לגן אילנות ובי"ס ניצנים (חנ"מ), עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום א', ה- 01/03/2020 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים במקום העבודות ביום ג', ה- 11.2.20. יציאה מרחבת העירייה מקומת הכניסה בשעה 11:00. סיור הקבלנים הינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר יוסי לוזון – מנהל אגף אמרכלות (למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה – 18/02/2020 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956127.

פתיחת מעטפות בוועדת מכרזים ביום שני, 23.3.2020 בשעה 11:00 באולם מועצת העיר.קרא עוד
4/02/2020
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז לרבות: מפגש/סיור קבלנים, שאלות הבהרה, מועד ערבות, מועד הגשה ומחיר מקסימום.

1. מפגש/סיור קבלנים יתקיים ביום ב' 10/2/2020 בשעה 10.00 באגף התברואה ( במשרדו של גבריאל בן יאיר ).

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 17/2/2020 עד השעה 13.00.

3. מועד אחרון להגשה נדחה ליום שני ה- 24/2/2020 בשעה 13.00 והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה ( אצל מר משה סעדה ) אשר בקומה שנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו .קרא עוד
2/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 18/2020 אספקת מוצרי דפוס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 18/2020 אספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מיילboffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש עד ליום א' ה-9/2/2020 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – איציק בן שושן למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 30/1/2020 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084
קרא עוד
פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 43/2019 שמאות מקרקעין ,ביום שני 27.1.2020 בשעה 12:00 במשרדו של משה סעדה , קומה 2 בבניין העירייה (ליד המזכירות ) .

החלטת ועדת מכרזים מיום 1.3.2020 - הזוכה - דותן דרעיקרא עוד
20/01/2020
מכרז פומבי מס' 36/2019 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – הארכה
עיריית עכו מודיעה על הארכת מועד האחרון להגשה עד ליום חמישי ה- 30/1/2020 בשעה 13.00. ההצעה תוגש במטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי מס' 36/2019 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון"
את ההצעות יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה ( אצל מר משה סעדה ) אשר בקומה שנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו .
ניתן לעיין בפרטי המכרז באתר העירייה : www.akko.muni.il
קרא עוד
13/01/2020
פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 35/2019 ,
קליטה ומיון פסולת גזם , ביום ראשון 19.1.2020 בשעה 11:30 במשרדו של מר משה סעדה .
קומה 2 בבניין העירייה .
קרא עוד
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד