מכרזים

פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 35/2019 ,
קליטה ומיון פסולת גזם , ביום ראשון 19.1.2020 בשעה 11:30 במשרדו של מר משה סעדה .
קומה 2 בבניין העירייה .
קרא עוד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכירת מבנה במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 148 בגוש 18010. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באגף הנכסים בעירייה אצל מר אליהו כהן בקומה א' בבניין העירייה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של 600 ₪ (שש מאות ₪) אשר לא יוחזרו מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – מכירת מבנה במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 148 בגוש 18010" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי, מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 30.1.20 עד לשעה 13:00. סיור מציעים ייצא מהכניסה הראשית לבניין העירייה בעכו ביום א' ה- 12.1.20 בשעה 10:00. הסיור אינו חובה ואינו מהווה תנאי להשתתפות בהליך. שאלות הערות ואו בקשות הבהרה ואו תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאי ניתן להפנות בכתב למר אליהו כהן, מנהל אגף הנכסים לפקס 04-9956261 או לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 19.1.20 עד לשעה 13:00 באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956262.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 5.2.2020 בשעה 13:30 במשרדה של עו''ד סיון קמחי , קומה 2 בבניין העירייה .קרא עוד
8/01/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של העיר לאתר מחזור מוכר על פי כל דין בישראל. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול – גב' נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2019 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב', ה- 20.1.20 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ב' ה-6.1.20. המפגש יתקיים במנהל התפעול- במשרדו של מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים- גבי בן יאיר בקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף תברואה ורישוי עסקים לפקס: 04-9956172 עד לא יאוחר מיום ב'- 13.1.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956057.

פתיחת מעטפות בוועדת מכרזים ביום שני, 23.3.2020 בשעה 11:00 באולם מועצת העיר.

החלטת ועדת מכרזים מיום 21.6.20: פסילת הצעת יחיד של חברת אמניר החורגת ממחיר המקסימות שנקבע במכרזקרא עוד
29/12/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מתן חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה - עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 323/2019 חוו"ד חוו"ד רופא לבקשת חניה אישית לתושב נכה - עכו" יש למסור לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת הצעות מחיר תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך 323/2019 שאלות הבהרה ניתן להפנות עד 31/12/2019 שעה 13:00 למייל qmeng@akko.muni.il . את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל boffers@akko.muni.il עד ליום 07/01/2020 עד לשעה 13:00.קרא עוד
24/12/2019
עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להשכרת מקרקעין למטרת הקמת מבנה אשר ישמש לשווק דירות בפרויקטים של מגורים הכוללים לכל הפחות 50 יחידות דיור חדשות הנמצאים בתהליך הקמה בתחומי העיר עכו. פנייה זו ממוענת לכלל היזמים המעוניינים להקים מבנה זמני לצורך שווק דירות כאמור לעיל, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהל אגף הנכסים בעירייה מר אליהו כהן, טל': 04-9956262.
את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ג', ה- 31.12.19 עד לשעה 13:00 במשרדי אגף הנכסים - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה) אצל גב' רותי איבגי או לדוא"ל ELIYHU@AKKO.MYNI.IL . יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל':04-9956262.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו. עוד מובהר, כי העיריה איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו. גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.קרא עוד
23/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית של עיריית עכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הנדסה- מורדי שמיר תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש מציעים יתקיים ביום ג', ה- 07.01.2020. המפגש יתקיים במשרדה של מהנדסת העיר, בקומה ב' בבניין העירייה אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות במפגש איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 43/2019 – שירותי שמאות מקרקעין" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ג', ה- 21.01.2020 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למהנדסת העיר- ד"ר מיכל סופר לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 14.01.2020 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.קרא עוד
23/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ נדל"ן בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף נכסים, מר אליהו כהן רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 46/2019 שירותי ייעוץ נדל"ן" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום א', ה- 29.12.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אליהו כהן לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 23.12.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפנייה בדוא"ל בטלפון: 04-9956263.

פתיחת מעטפות: 13.1.2020 בשעה 11:30 באולם המועצה

החלטת ועדת מכרזים מיום 1.3.2020 - ביטול המכרזקרא עוד
16/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרויקט מחוברים מרכז טיפולי לנער (מט"ל) מגזר ערבי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 41/2019 פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב', ה- 30/12/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל: amihahaic@akko.muni.il למר עמיחי כהן – מנהלן רווחה עד לא יאוחר מיום ב' , ה- 23/12/2019 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 04-9956204.

פתיחת מעטפות ביום רביעי 12.2.2020 בשעה 12:00 בלשכת סגן רה''ע אדהם ג'מאל,
קומה 1 בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 .

החלטת ועדת מכרזים מיום 1.3.2020 - הקמת ועדת איכות - עדי מקל, לילך ורדי ועמיחי כהן

החלטת ועדת מכרזים מיום 21.6.2020 - מאושרת הצעת יחיד של עמותת עלםקרא עוד
15/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע קליטה ומיון פסולת, גזם וגזם מעורב באתר מורשה ומאושר על פי דין במרחק שאיננו עולה על 30 ק"מ מבניין העירייה ( מרחק נסיעה לכוון אחד). את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור קבלנים ומפגש לקבלת הבהרות יתקיים ביום א', ה- 15.12.19 בשעה 13:30, במשרדו של מנהל אגף תברואה ורישוי עסקים- גבי בן יאיר, בקומת כניסה בנין העירייה, ברחוב ויצמן 35, עכו. ההשתתפות במפגש הקבלנים איננה חובה. שאלות ו/או בקשת הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות 04-9956123 עד לא יאוחר מיום א', ה- 22.12.19 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956058. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 35/2019 –קליטה ומיון פסולת", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה (במשרדו של מר משה סעדה) ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה- 29.12.19 עד שעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים מיום 1.3.2020 - פסילת המציע אורוז - אינו עומד בתנאי המכרז.קרא עוד
4/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת תכנית העצמה לבגרות בעכו לשנת תש"פ -שירותי הדרכה והוראה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במינהל החינוך בעירייה- אצל גב' איה קשת, תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבע מאות ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 42/2019 – הפעלת תכנית תה"ל" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 ,עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי מקבל המעטפה יחתום בשמו המלא וכן יציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד' 11.12.19 בשעה 13:00. שאלות הערות, בקשות הבהרה ו/ או בקשות תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לכתובת המייל: aya@akko.muni.il
לאיה קשת עד לא יאוחר מיום ד', ה- 4.12.19 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 9956043-04. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה www.akko.muni.il

פתיחת מכרז ביום חמישי 19.12.2019 בשעה 12:00 באולם מועצת העירקרא עוד
3/12/2019
פתיחת מעטפות מכרז פומבי מס' 28/2019 מסגרת שיפוצים יום שני 12.2019 בשעה 13:00 באולם המועצהקרא עוד
25/11/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 310/2019- חווד דעת שמאית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה לתוכנית 213-0282770 - עכו" יש למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחם המעטפה על ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה והתאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך310/2019
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
שאלות הבהרה ניתן להפנות עד 26/11/2019 שעה 13:00 למייל qmeng@akko.muni.il
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל boffers@akko.muni.il עד ליום 02/12/2019 עד לשעה 13:00.
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה במשרדי מזכירות העירייה או במייל, עד התאריך והשעה הנקובים לעיל, מכל טעם שהוא, לא תובאנה לדיון.
קרא עוד
21/11/2019
היקף משרה – 100%
תנאי העסקה: דירוג המח"ר 39-41
כפיפות: ראשת מינהל קשרי קהילה תיאור התפקיד:
אחראיות לטיפול ומעקב על הקשר עם התושבים.
טיפול בפניות הציבור.
קיום קשר שוטף עם הקהילה והתושבים, בכתב, בע"פ ובמדיה.
קידום והובלת פרויקטים של האגף.
ליווי עבודות ופרויקטים, כגון: "המטרונית".
קרא עוד
20/11/2019
עיריית עכו מודיעה על דחיית הגשת המועד למכרז 28/2019 עקב שינוי נספח הביטוח.
המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ל 25/11/2019 בשעה 13:00.
הנוסח המעודכן מופיע באתר העירייה.


קרא עוד
14/11/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה טכנית חומרים וכלים - ספק שנתי, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 39/2019 אספקה טכנית חומרים וכלים- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום ב', ה- 2/12/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 13/11/2019, בשעה 13:00 בלשכת ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 24/11/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956084.קרא עוד
6/11/2019
1. עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מבקשת לבחון אפשרות להתקשרות עם חברת אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ ( להלן: "חברת אגם") בפטור ממכרז כספק יחיד המתחזקת מערכות השקיה קיימות מתוצרת "אגם" , ברחבי העיר עכו.

2.בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, בוחנת העירייה את האפשרות להתקשר חברת אגם בפטור ממכרז.

3.בידי העירייה חוות דעת מקצועית הממליצה לאשר את חברת אגם כספק יחיד לשירות והפעלה של מערכות בקרה תוצרת "אגם" קיימות בעיר עכו.

4.אדם הסבור כי קיימת חברה אחרת או מציע אחר אשר עונה על דרישות העירייה כמפורט לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל התפעול והאכיפה- מר יניב אשור, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956172וזאת עד ליום 5/11/19 עד לשעה 15:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956055.

5. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.


יניב אשור
ראש מנהל תפעול ואכיפה


החלטת ועדת מכרזים: אישור החברה כספק יחיד לתחזוקת מערכות גינון.קרא עוד
31/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן ייעוץ וליווי משפטי לפרויקטים כלכליים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל סימה אסרף, מזכירת המחלקה המשפטית, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 30/2019 ליווי משפטי לפרויקטים כלכליים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה. את ההצעות יש להגיש עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד ליועצת המשפטית - עו"ד כנרת הדר למייל orit@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.11.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956124/5.

החלטת ועדת מכרזים: מינוי ועדת איכות לניקוד הצעות המשתתפים
החלטת ועדת מכרזים מיום 18.12.19 - כהן וילצ'ק ושות' הוא הזוכה.קרא עוד
31/10/2019
עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים (להלן- " השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר מס 282/2019 (להלן: "ההליך" או "הליך זה"). את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 282/2019 – למתן שירותי בדיקה והשבה של כספים ששולמו ביתר למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלום דמי פגיעה וכן למוסדות ממשלתיים " יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה בעירייה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. לחילופין ניתן להגיש את ההצעה לתיבת מייל boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך).
את ההצעה יש להגיש עד ליום ב' ה-4/11/2019 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה או תשלחנה במייל, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגזבר העירייה , ראובן ויצמן להלן:
"מנהל הפרויקט") למייל shirly@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 24/10/2019 בשעה 14:00.
תשובות תימסרנה באמצעות המייל על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
קרא עוד
10/10/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות שיפוצים בבניינים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר מורדי שמיר – מנהלן, מנהל תשתיות באגף הנדסה תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2019 – מכרז מסגרת לעבודות שיפוצים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 18.11.19 עד לשעה 13:00. כנס קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 28.10.19 בשעה 11:00 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. שילוט לגבי מיקום מדויק יפורסם ביום סיור הקבלנים בכניסה הראשית לבניין העירייה. ההשתתפות בכנס הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום ב', ה- 4.11.19 בשעה 13:00 בכתב בלבד לסגן מהנדסת העיר אינג' ריזק מחול למייל QMEng@akko.muni.il. על המשתתף האחריות הבלעדית לוודא טלפונית קבלת המייל בטל': 04-9956238.

החלטת ועדת מכרזים: הזוכה הוא הוא ניסים גוסטהקרא עוד
10/10/2019
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד