מכרזים

עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 5.1 למסמך א' לעניין דרישת הניסיון ברשויות מקומיות/ ממשלתיות.קרא עוד
26/10/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים בנכסי העירייה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2020 לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים בנכסי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליוםֹֹ אֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ', ה- 1.11.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אליהו כהן, מנהל אגף נכסים למייל eliyahu@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 25.10.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956263.

עיריית עכו מודיעה בזאת שניתן לרכוש את מסמכי מכרז 28/2020 לביצוע סקר מוני מים טלפונית באמצעות אגף הגבייה בעירייה בטלפון 04-9956002/3/5 בין השעות 8:00 עד 15:00 תמורת תשלום של 300 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו מכל טעם שהוא.
קרא עוד
15/10/2020
הרינו להודיעכם כי הגשת המועד האחרון של המכרז הנ"ל הוארכה עד ליום 4.11.20 בשעה 13:00.

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע הקמת אתר אינטרנט עירוני, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, בטלפון 04-9956003 בין השעות 8:00-15:00, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2020- הקמת אתר אינטרנט עירוני" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 4.11.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למיקי אילוז מנהל מערכות מידע למייל miki@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 21.10.20 עד לשעה 13:00, על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956036. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר העירייה.

החלטת ועדת מכרזים מיום 30.6.21 - זוכה - חברת מטרופולינטקרא עוד
1/10/2020
עיריית עכו מודיעה בזאת על הארכת מועד של הגשת המכרז הנ"ל. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב' 12/10/2020 בשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה
הנקובים לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה
קרא עוד
29/09/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכשירי חשמל ביתיים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הרווחה בעירייה תמורת תשלום בסך 300 ₪ )שלוש מאות ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים"
וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר
בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד' 30/9/20 עד לשעה 13:00.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו
ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס 04-9956147 או למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהלן
מינהל הרווחה מר עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ה', 17.9.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון 04 -9956247.קרא עוד
10/09/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טנדר לאגף שפ"ע, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2020 רכישת טנדר לאגף שפ"ע " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 29.9.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריף – מנהל מחלקת רכב לפקס 04-9551247 או למייל shlomi@akko.muni.il , עד לא יאוחר מיום ג', ה- 22.9.20 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון מס': 0545532363קרא עוד
9/09/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשיפוץ במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה-20.8.20. הסיור יצא מבניין העירייה, מקומת הכניסה, ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 13:00. ההשתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2020 – שיפוץ במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי, ה- 3.9.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר – ראש מנהל תפעול ואכיפה לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 27.8.20 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956104.קרא עוד
16/08/2020
מכרז פומבי מס' 23/2020 שירותי הזנה לחינוך מיוחד
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי הזנה לחינוך מיוחד. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, תמורת תשלום בסך 600 ₪ (שש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2020 שירותי הזנה לחינוך מיוחד" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050 או למייל david-v@akko.muni.il לחשב מינהל חינוך - מר דוד וקנין עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.8.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956040.
קרא עוד
5/08/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי אספקת מוצרים להכנת כריכים בתלמידים בסיכון במוס"ח, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2020 שירותי אספקת מוצרים להכנת כריכים בתלמידים בסיכון במוס"ח" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה). את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050 או למייל david-v@akko.muni.il לחשב מינהל חינוך - מר דוד וקנין עד לא יאוחר מיום ג', ה- 11.8.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956040. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
קרא עוד
5/08/2020
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך 13/08/2020 עד השעה 13:00
קרא עוד
5/08/2020
עיריית עכו מעוניינת לרכוש רישיון שנתי לשימוש במערכת שתאפשר שילוב הקהילה בתהליכי קבלת החלטות. לצורך רכישת הרישיון, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם חברת "תובנות" המספקת תוכנה כאמור לעיל ולהלן.
חברת "תובנות" פיתחה תשתית טכנולוגית לניהול תהליכי קבלת החלטות משותפים,
עם מרכיבים ייחודיים בהפעלת תהליכי קבלת החלטות המבוססים על טכנולוגיה ושיתוף קבוצה של בעלי עניין בהחלטה שתתקבל.
המערכת מאפשרת לחזור לכל משתתף עם עדכון אישי הכולל ציטוט מדבריו שלו וההחלטה שהתקבלה בעקבות הדברים שאמר ודברים דומים. המשוב יכול להינתן בכל ערוץ תקשורת שהוא (דוא"ל, מכתב רגיל, מסרון ועוד).
הטכנולוגיה מאפשרת לפנות למשתתפים ברשתות חברתיות וברשימות תפוצה, אך גם לכנס קבוצות מיקוד ולהעלות את כלל הידע לאתר, ניתן גם לאסוף ידע במסרונים במהלך כנסים, בשיחות טלפוניות או בקמפיין.
הייחודיות של המערכת היא עיבוד המידע של כלל התגובות שנאספו ממספר מקורות,
ועל ידי אלגוריתם שפותח על ידי חברת תובנות מתבצעת החלטה ונשלחות משובים למשתתפים עם התייחסות להערות של המשתתף/ת.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם חברת "תובנות", להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי עיריית עכו חוות דעת מקצועית, ממנה עולה כי חברת "תובנות" הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ, היא הספק היחיד בארץ שברשותו מערכת שילוב הקהילה בקבלת החלטות כמבוקש על ידי עיריית עכו.
אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל קשרי קהילה גב' ליזו אוחיון, בכתב בלבד, למייל Lizu@akko.muni.il או לפקס 04-9956066 וזאת עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00.

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון 04-9956225.

לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל.

ליזו אוחיון,
ראשת מנהל קשרי קהילה
קרא עוד
2/08/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשיפוץ במגרשי מיני פיץ 'בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור קבלנים יתקיים ביום א', ה-2.8.20. הסיור יצא מבניין העירייה, מקומת הכניסה, ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2020 – שיפוץ במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום א', ה- 16.8.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר – ראש מנהל תפעול ואכיפה לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום א', ה- 9.8.20 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון
מס' 04-9956104.
קרא עוד
26/07/2020
בקשה קבלת הצעת מחיר עבור – הנחיית צוות מרכז עוצמה מורחב עכו 95-2020.
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך 29/7/2020 עד השעה 13:00.
קרא עוד
23/07/2020
בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת בפסיכודרמה / משחק / בבעלי חיים
,טיפול דיאדי, למרכז למשפחה עכו 126-2020.
ת ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך 29/7/2020 עד השעה 13:00
קרא עוד
23/07/2020
עיריית עכו מזמינה ספקים/קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/או הספקים של העירייה.
כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו באתר עיריית עכו תחת טפסים מקוונים, אגף הרכש.
את הבקשה יש למלא כנדרש ולצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס הבקשה.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.
פרטים בדבר ההרשמה ניתן לקבל בטל. 04-9956084 באגף הרכש
קרא עוד
21/07/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גינון חצרות משותפים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי מנהלת אגף אמרכלות וחשבת מינהל התפעול ואכיפה בעירייה, תמורת תשלום בסך 900 ₪ (תשע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 17/2020 גינון חצרות, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 5.8.20 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה-27.7.20 במשרדו של ראש מנהל תפעול, בקומת הכניסה בבניין העירייה, בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 29.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956055/104. נ
קרא עוד
19/07/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת דובר העירייה, מירי חזן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2020 פרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום ג', ה-28.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן, דובר העירייה לפקס 04-9956128, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.

פתיחת מעטפות ביום שלישי, 4.8.20 בשעה 12:30 באולם מועצת העירקרא עוד
15/07/2020
מסמכי ההליךמסמך א' - הזמנה להציע הצעת מחירמסמך ב' - הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב'/1 - הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב'/2 - הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב'/3- הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו-2ב'/1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג' - חוזה ההתקשרות בין העירייה לספק.

קרא עוד
2/07/2020
מסמכי ההליך
מסמך א' - הזמנה להציע הצעת מחירמסמך ב' -הצעת משתתף על נספחיה:
נספח ב'/1 - הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;
נספח ב'/2 - הצהרת משתתף מקומי;
נספח ב'/3- הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 2ב' ו-2ב'/1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
מסמך ג' - חוזה ההתקשרות בין העירייה לספק.


קרא עוד
2/07/2020
1.1.1 עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת מכולות כברזל" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה..2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 117/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 117/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת. יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214.
קרא עוד
1/07/2020
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד