מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה, וכן לביצוע ניקיון משימתי באתרים שונים ברחבי העיר עכו כמפורט במפרט המיוחד ו/או על פי דרישת העירייה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך בעירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,500 ₪ (אלף חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 24/2018 שירותי ניקיון במוסדות חינוך, מוסדות/מרכזים עירוניים ואתרים שונים ו/ או בבניין העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום א', ה- 06/01/19 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה-17/12/18. המפגש יתקיים במשרדי חשב מינהל חינוך בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956050/04-9956048 לחשב מינהל חינוך - מר אלירן אלון עד לא יאוחר מיום ב' ה- 24/12/18 בשעה 15:00. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956040, אצל מר יוסי לוזון

פתיחת מעטפות ביום חמישי 17.1.2019 בשעה 12:00 , בחדר הוועדות בקומה 2 בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת פסגות היא הזוכה
החלטת ועדת מכרזים מיום 1.3.2020 - תיקום טעות סופר במקום 49.5 ש"ל ל49.9 ש"חקרא עוד
10/12/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 1 בענף 100 – בניה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 200 ₪ (מאתיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 52/2018 תכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד " ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 18.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 11/12/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-9956121.

פתיחת מעטפות: 26.12.18 בשעה 11:30 בחדר ועדותקרא עוד
5/12/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת קשר (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זוטא 67/2018 את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 67/2018– מערכת קשר" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 11.12.18 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף ביטחון, פיקוח ושירותי חירום – מר סולטן אבו נימר לפקס: 04-9956042 עד לא יאוחר מיום –04.12.18 בשעה 15:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956222.

החלטת ועדת מכרזים: זוכה - חברת מוטורולהקרא עוד
28/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת ריהוט משרדי עבור עיריית עכו (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך 104/2018 - ריהוט משרדי ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 ו/או לכתובת מייל boffers@akko.muni.il (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך). את ההצעה יש להגיש עד ליום ב', ה- 10.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן מנהל אגף הרכש לפקס: 9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 29.11.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956084 או בנייד 0506448393.קרא עוד
21/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול ופיקוח פרויקט - שיפוץ והרחבה של מרכז תרבות קהילתי, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה – גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד ליום 25.11.2018 עד השעה 12:00 בלבד לדוא"ל: qmeng@akko.muni.il. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 51/2018 ניהול פרויקט – שיפוץ והרחבה של מרכז תרבות קהילתי" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה עד ליום 2/12/2018, עד לשעה 12:00. המציע נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך 15,000 ₪, שהוצאה על ידי בנק ישראלי לבקשת המציע לפקודת העירייה בתוקף עד ליום 2.3.2019.

פתיחת מעטפות: 26.12.18 בשעה 11:30 בחדר ועדות

החלטת ועדת מכרזים - חברת איתם ליעד היא הזוכהקרא עוד
19/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול – גב' נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 50/18 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף , יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום – ה' ה- 20.12.2018 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ד' ה- 28.11.18 המפגש יתקיים במשרדו של מר גבי בן יאיר מנהל אגף התברואה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף תברואה ורישוי עסקים למייל gabi@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג' ה- 4.12.18 בשעה 15:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956057/8. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי אגף התפעול בעיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956104

פתיחת מעטפות: 26.12.18 בשעה 11:30 בחדר ועדות

החלטת ועדת מכרזים - זוכה - צבי כהןקרא עוד
19/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות בעכו (מע"ש + מרכז יום טיפולי סיעודי), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור מפעילים במבנה המיועד להפעלת המע"ש יתקיים ביום ד' ה-15.11.2018. הסיור יצא מרחבת הכניסה לבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. הערות/הבהרות ו/או בקשות בנוגע להליךניתן להפנות בכתב בלבד אל מר עמיחי כהן – מנהל הפרויקט לפקס: 04-9956147 וזאת עד לא יאוחר מיום 18.11.2018 בשעה 15:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת בקשת ההבהרה מטעמו, בטלפון: 04-9956204. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2018 - הפעלת רצף מסגרות תעסוקה לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום 28.11.2018 עד לשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים - זוכה: חברת א.ד.נ.מקרא עוד
6/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכירת 2 משאיות וולוו 18 טון + רם סע שנת 1993. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית לתיבת הצעות המחיר במשרדו של משה סעדה (קומה ב') או לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת: boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך (278/18 ). את ההגשה יש לבצע עד ליום 31/10/2018 עד לשעה 13:00. לפרטים שלומי – 0545532363.קרא עוד
25/10/2018
עיריית עכו מבקשת להחיל שינויים במכרז פומבי 39/2018–לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים , לרבות בנוגע למפגש מציעים חובה נוסף שיתקיים בבנין העירייה ביום 1.11.18 בשעה 13:00 ומועד אחרון להגשת הצעות המוארך בזאת ליום 25/11/2018, בשעה 13:00., וכמפורט במסמך שינויים והבהרות מס' 1 למכרז, המופיע באתר העירייה.קרא עוד
24/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למוסדות העירייה- מועדוניות ומרכזי נוער,
מוסדות חינוך ומחלקות שונות בעירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר איציק בן שושן- מנהל אגף הרכש, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 49/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ה', ה-15/11/2018 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 31/10/2018 בשעה 13:00, במשרד מנהל אגף הרכש. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 5/11/2018 בשעה 15:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084/ 0506448393.

פתיחת מעטפות: יום חמישי, 15.11.18 בשעה 14:30 בחדר ועדות בקומה ב' בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים: חברת יינות ביתן - זוכהקרא עוד
24/10/2018
המכרז מבוטל!!!!

עירית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למוסדות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירי פרי- אחראית רכש תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-11/11/2018 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים: 050-6448393, איציק בן שושן, מנהל אגף הרכש.קרא עוד
17/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/18- שירותי לכידת חתולים וסירוסם/עיקורם" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה 2 בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 1/11/2018 עד לשעה 13:00.


החלטת ועדת מכרזים: זוכה: ד"ר משה סלמוביץ'

פתיחת מעטפות: יום ריבעי, 14.11.18 בשעה 10:00 במשרדו של משה סעדהקרא עוד
10/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מזון למוסדות העירייה- מועדוניות ומרכזי נוער,
מוסדות חינוך ומחלקות שונות בעירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר איציק בן שושן- אחראי רכש, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה-23/10/2018 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום א', ה- 14/10/2018 בשעה 11:00, במשרד מנהל אגף הרכש. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 16/10/2018 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084/ 0506448393.קרא עוד
8/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו כדלקמן: אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים כתומים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולת כלי האצירה הכתומים משטח השיפוט של העירייה לתחנת מיון בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול – נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 39/18 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף, יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום – ה' ה- 1.11.2018 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב' ה- 15.10.18 במשרדו של מר גבי בן יאיר מנהל אגף התברואה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף תברואה ורישוי עסקים למייל : gabi@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ד' ה- 17.10.18 בשעה 15:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956057/8.קרא עוד
8/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל אליעד שי באגף הביטחון בעירייה תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. מפגש קבלנים וסיור במטווח לאחר המפגש יתקיים ב-17.10.18 בשעה 11:00 במשרד קב"ט העירייה. ההשתתפות במפגש ובסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לאליעד שי לפקס. 04-9956241 עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-4810117.קרא עוד
7/10/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לעריכת ביטוחי העירייה לשנת 2018-2019. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח' הנהלת חשבונות, קומה 1 אצל שגית ברזני תמורת 1000 (אלף) ₪ שלא יוחזרו. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 50,000 ₪ בתוקף עד 30.4.19. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בבניין העירייה (קומה 2) ברח' ויצמן 35 עכו לא יאוחר מה-29.10.18 בשעה 13:00. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לשגית למיילsagit@akko.muni.il עד לא יאוחר מה-21.10.18 בשעה 13:00.

החלטת ועדת מכרזים: חברת מגדל - זוכהקרא עוד
2/10/2018
ועדת השלושה ,עיריית עכו, בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שיפורט להלן שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.זאת ,ע"פ תקנות העיריות מכרזים, הוראת שעה,התשע"ח -2018
מועד אחרון לפניות : עד 7 ימים מיום הפרסום .

קרא עוד
16/08/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע שירותי מדידה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו תמורת תשלום של 1000 ₪ , אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 22/08/18 בשעה 15:00 בחדר וועדות קומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות אינה חובה. את ההצעה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 02/09/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות.

פתיחת מעטפות ב-6/09/2018 בשעה 11:30 בלשכת סגן רה''ע , אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים מיום 23.10.18 - להשלים מסמכים
החלטת ועדת מכרזים מיום 14.11.18 - חברה זוכה - חברת זייד גיאומפקרא עוד
16/08/2018
מעיון בנוסח המכרז שבנדון שפורסם עולה כי נפלו טעויות סופר (הופעת כפילויות של פריטים זהים) בטבלאות הפריטים, בסעיף 5 לכתב ההצעה - מסמך ב' של המכרז הנדון. לאור זאת, יחולו בהוראות המכרז, השינויים הבאים:
קרא עוד
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד