מכרזים

הרינו להודיע כי במכרז 25/2018 השאלת ספרי לימוד בוצעו השינויים הבאים:
מסמך ב' השתנה ויש מסמך חדש שרק עליו ניתן להציע. בנוסף ישנו מסמך שינויים אותו יש לצרף להצעה.קרא עוד
30/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לגני ילדים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות, מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2018 - ריהוט לגני ילדים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום א', ה- 8.8.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך בעירייה לפקס: 04-9956048 או למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 1.8.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127.

פתיחת מעטפות ביום שני, 20.8.18 בשעה 13:00 בלשכת סגן ראש העיר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה - גנית בע"מקרא עוד
26/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2018 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ה', ה- 09.08.18 עד לשעה 16:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג' ה- 24.7.18 , בשעה 10:00. המפגש יתקיים במשרדי המנהל בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172 או למייל:
nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 31.07.18 בשעה 14:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956104.

החלטת ועדת מכרזים: חברות זוכות גיא ברלב ורז חקלאותקרא עוד
18/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לבתי ספר בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה יספק לעירייה ציוד, אשר יוזמן ממנו, מעת לעת, בכמות ובהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות, מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא.את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 33/2018 - ריהוט לבתי ספר" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום ה', ה- 26.7.18 עד לשעה 13:00.שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 19.7.18 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.8.18 - חברה זוכה - א.ד. מורז תעשיות בע"מקרא עוד
17/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למכירת ספרי לימוד בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה יספק לעירייה ספרים, אשר יוזמנו ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשב מינהל החינוך, מר אלירן אלון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 25/2018 – רכישת ספרי לימוד" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה עד ליום 2.08.18 עד לשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לחשב מינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל: eliran@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 24.07.18 בשעה 15:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון: 04-9956047.

קבלן זוכה: סנופיקרא עוד
17/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו, בשטח של כ- 993 מ"ר, הידועים כחלק מחלקה 29 בגוש 18041 רצועות A ו-D בגבולות המסומנים בקו אדום בתשריט המצורף כנספח ג'/1. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך של 50,000 ש"ח, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.11.2018 כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה – אצל מר משה סעדה, בקומה השנייה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום 15.8.18 עד לשעה 13:00. יש לוודא חתימת המקבל בציון שמו המלא ושעת קבלת המעטפה. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.

פתיחת מעטפות ביום שני, 20.8.18 בשעה 13:00 בלשכת סגן ראש העיר אדהם ג'מל

החלטת ועדת מכרזים: חברה זוכה - מוסך דיזל עכוקרא עוד
10/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע שירותי מדידה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 02/07/18 בשעה 15:00 בחדר וועדות קומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 26/07/18 עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות: 30.7 בשעה 11:30 בחדר ועדות

החלטת ועדת מכרזים מיום 23.10.18 - החברה הזוכה - חברת חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מקרא עוד
24/06/2018
עיריית עכו בחרה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מח 12/2017
לצורך הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי לקויות. החברה למשק באמצעות זכייני המכרז תספק לרשות מחשבים וציוד היקפי המותאם לתלמידים אלו.קרא עוד
13/06/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח (שלב א'), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 18.6.2018 בשעה 11:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע, תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, שלב א'" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במזכירות העירייה. על המציע לוודא כי המעטפה נחתמה על ידי מקבלה, טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תוך כדי ציון שעת קבלת ההצעה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום 9.7.2018, עד לשעה 13:00.

פתיחת מעטפות: יום שלישי, 10.7 בשעה 12:00 בחדר ועדות בבניין העירייה

החלטת ועדת מכרזים
חברה זוכה - גדיש

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.8.18 - ביטול המכרזקרא עוד
5/06/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיפוץ והרחבת האודיטוריום-עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 5 בענף 100 – בניה.
את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במחלקת הנדסה של עיריית עכו תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ₪), שלא יוחזר. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2018 לשיפוץ והרחבת האודיטוריום" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 11.7.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 04/06/18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 11:00. המפגש הנ"ל מבטל את המפגש שהתקיים בעיריית עכו בתאריך 27.05.2018. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לסגן מהנדס העיר לתשתיות וביצוע –איגור מאיורסקי לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום 24/06/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים: קבלן זוכה - קן התור הנדסה אזרחית בע"מ

פתיחת מעטפות: יום שני, 16.7.18 בשעה 10:00 בחדר ועדותקרא עוד
28/05/2018
מכרז 08/2018 שירותי תכנון כבישים ניקוז ותנועה לשכונת עכו מזרח
מכרז 20/2018 שירותי אדריכלות נוף לשכונת עכו מזרח
מכרז 22/2018 שירותי תכנון חשמל, תאורה ותקשורת לשכונת עכו מזרח
מכרז 23/2018 שירותי תכנון מים וביוב לשכונת עכו מזרח

החלטת ועדת מכרזים:
8/18 - זוכה - חברת לוי שטרק זילברשטיין בע"מ
20/18 - זוכה - חברת מילר בע"מ
22/18 - זוכה - חברת טופז להנדסת חשמל בע"מ
23/18 - זוכה - חברת בלשה ילון מערכות תשתית
פתיחת מעטפות: יום שני 25.6 בשעה 12:30 בחדר ועדות
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע השירותים המפורטים מעלה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרזים. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 05/06/18 בשעה 11:00 בחדר מועצת העיר קומה א' בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 24/06/18 עד לשעה 13:00. לפרטים נוספים אודות מהות המכרזים והדרישות מהמשתתפים ניתן לקבל, טרם רכישת המכרז, באתר האינטרנט העירוני של הרשות בקישור: http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388


החלטת ועדת מכרזים מיום 9.7.18
- מכרז 8/2018: זימון 7 המציעים לוועדת איכות. פסילת המציע שלא עמד בתנאי המכרז.

- מכרז 20/18 - זימון לוועדת איכות את שני המציעים מילר בלום תכנון וסביבתי בע"מ וגרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף סביבתי.

- מכרז 22/18 - זימון לוועדת איכות שני מציעים - פלגי מים בע"מ ובלשהי ילון מערכות תשתית בע"מ. פסילת המציע ר.מ.ד.י הנדסה בע"מ שלא עמד בתנאיםקרא עוד
28/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת נפה לניקוי חופים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי, אמרכלית אגף תפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 15/2018 - רכישת נפה לניקוי חופים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 6.6.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת פינוי אשפה לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 30.5.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון:0545532363.

החלטת ועדת מכרזים: חב' גד אל בע"מ היא הזוכהקרא עוד
23/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה (בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מר משה סעדה, מנהל אגף מחסנים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2018 הכנת תיקי פרויקטים לתורמים וליווי תהליך התרומה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ד', ה- 30.5.18 עד לשעה 13:00..
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר קובי שמעוני- סמנכ"ל העירייה לפקס 04-9956103 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 23.5.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956101.

החלטת ועדת מכרזים - גל דקל היא הזוכהקרא עוד
17/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 103/2018 אספקת מוצרי דפוס- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 24/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן (להלן: "מנהל הפרויקט") לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 15/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084קרא עוד
9/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני ברחוב קדושי השואה, פינת גולומב 17, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל אליעד שי – באגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2018 – הפעלת מטווח עירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום א' 20.5.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים במשרדי הקב"ט וסיור לאחר המפגש במטווח יתקיימו ביום ד', ה- 9.5.18 בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור הקבלנים הינם חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לאליעד שי, ממונה מפעל ראוי, לפקס: 04-9956241, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 16.5.18 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מספר: 0544810117.קרא עוד
2/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת נייר צילום- ספק שנתי , בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת נייר צילום. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 65/2018 אספקת מוצרי נייר- ספק שנתי" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13/5/2018 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלת הרכש – מר איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 06/05/2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084. תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
קרא עוד
29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי ניקיון - ספק שנתי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 75/2018 אספקת חומרי ניקיון- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 13.5.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – מר איציק בן שושן לפקס: 04-9956095 או למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 6.5.2018 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.
קרא עוד
29/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת רכב, טרקטורים, מכסחות דשא" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 124/2018" יש להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל offers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך (124/2018 ). את ההגשה יש לבצע עד ליום 6/5/2018 עד לשעה 13:00.


קרא עוד
25/04/2018
ניתנה הארכה להגשת הצעות המכרז עד ליום 22.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 4.2 להזמנה להציע הצעות.
בנוסף ניתנה הארכה להגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.5.18 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט בסעיף 16 להזמנה להציע הצעות.

החלטת הוועדה - ביטול המכרז (לא הוגשו הצעות)קרא עוד
24/04/2018
עיריית עכו מזמינה הצעות לרכישת כיבוד עבור מחלקות העירייה. מועד אחרון להגשה: 6.5.18 עד לשעה 13:00 בתיבת הצעות מחיר בקומה ב' אצל מר משה סעדהקרא עוד
12/04/2018
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד