הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

17/10/2018

(בוועדה הנמצאת ליד עיריית עכו)

בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976, מבקשת מועצת העיר עכו לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

 

על המועמדים להיות תושבי העיר עכו הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.


דרישות סף נוספות:
1. עורך/ת דין אשר עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים המנויים להלן:

1.1 עריכת דין;
1.2 שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות לעניין זה;
1.3 הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט;
2. בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ודיני הארנונה הכללית בפרט.

 

סייגים למינויים:
1. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של בניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.
2. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית עכו.

 על המועמד לצרף טופס שאלון לניגוד עניינים חתום על ידו בנוסח המצורף להזמנה זו כנספח א'.


את הצעת המועמדות, אליהן יש לצרף קורות חיים, טופס שאלון לניגוד עניינים ממולא וחתום, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר עכו ורישיון עו"ד בתוקף, יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד ליום ב' ה- 12.11.18בעיריית עכו, הלשכה המשפטית רח' ויצמן 35 (קומה 2), עכו.


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית עכו יוזמנו לראיון.


המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד