עריית עכו
חינוך
חינוך
רווחה וקהילה
רווחה וקהילה
הנדסה ותכנון
הנדסה ותכנון
גביה ותשלומים
גביה ותשלומים
תרבות ואומנות
תרבות ואומנות
תיירות
תיירות
עיר ירוקה
עיר ירוקה
מפת העיר
מפת העיר
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
רישום לגני ילדים - הקלק כאן
עכו העתיקה
תשלומים באינטרנט
לתשלום דוחות חניה הקלק כאן
Share/Bookmark

עיריית עכו - עמוד הבית

דרושים

קול קורא - פנייה לקבלת הצעות ליועץ לפיתוח כלכלי ותיירותי לעיר העתיקה, עכו

עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות ליועץ לפיתוח כלכלי ותיירותי לעיר העתיקה עכו ( להלן: "השירותים").
השירותים יכללו בין היתר את התחומים הבאים:
1.1 פיתוח עסקי ותיירותי בעיר העתיקה.
1.2 קידום מיזמים עסקיים והסדרת פעילות קיימת (רישוי, אישורים וכו')
1.3 הסדרה של נושא השווקים.
1.4 קיום דיאלוג של העירייה עם הקהילה וסיוע בפתרון קונפליקטים וסכסוכים בין העירייה למגזר הערבי.
1.5 יעוץ וליווי בנושא הגברת הסדר הציבורי בקרב הקהילה הערבית.

בכוונת העירייה להתקשר עם יועץ אשר יעמוד בתנאים ובדרישות המפורטים לעיל ולהלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל בפניה למנהלת לשכת מנכ"ל (גב' רות טל, טל': 04-9956070) או להוריד מאתר העירייה, בכתובת: www.akko.muni.il ב"דרושים ומכרזים".

רשאי להגיש הצעה כל יועץ אשר עומד בכל התנאים המפורטים להלן:
1. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בקידום המסחר והקהילה במגזר הערבי מול גורמים שלטוניים/ רשויות מקומיות/ משרדי ממשלה וכיוצא בזה.
2. בעל השכלה אקדמאית או שוות ערך.
3. דובר השפה הערבית.

תינתן עדיפות לתושב העיר עכו.

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום 26.10.16 בשעה 13:00 במשרדי לשכת מנכ"ל רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העירייה, קומה ראשונה.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה אינה מתחייבת להתקשר עם יועץ כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

מכרז חיצוני– מספר 38/2016דרוש/ה וטרינר עירוני

היקף משרה – 100%דירוג וטרינרים - 3-12כפיפות: ראש מינהל התפעול והאכיפהתיאור תפקיד:
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור ומניעת מחלות ומטרדיםבתחומי הרשות ובסביבתה, בהתאם לחוקים, תקנות וחוקי העזר של הרשות בנושא.
9/10/2016

מכרז 35/16 - דרוש/ה מנהל/ת מח' פיקוח על הבנייה

1. תיאור התפקיד
מפקח/ת חוקר/ת – מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה - אחראי על תחום האכיפה באגף לרישוי ופיקוח על הבנייה:
ניהול והובלה של אכיפת חוק התכנון והבנייה, ואחריות על מפקחי הוועדה בנושאי האכיפה.
התפקיד כולל איתור עבירות הבנייה, הכנת תיקי חקירה לרבות תיעוד העבירות, חקירת חשודים, הכנת דו"ח לתביעה העירונית המשמש כבסיס ראייתי להגשת כתבי אישום על עבירות על חוק התכנון והבנייה, מתן עדות בבית משפט, וייצוג הוועדה, ביצוע צווים והחלטות בית משפט, ליווי הליכי רישוי, בדיקת נכסים בבקשות להיתר, ובקשות לרישוי עסקים, אישור חיבור לתשתיות, שחרור ערבות וכל עבודה שתידרש בהקשר לליווי הרישוי והפיקוח על הבנייה.
2. דרישות התפקיד – תנאי סף
השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בעדיפות לתואר הקשור לתכנון ובניה או למשפטים; או בעל/ת תואר הנדסאי/ת בניין או הנדסאי/ת אדריכלות רשומ/ה.
ניסיון:
ניסיון מוכח ומוצלח בפיקוח על הבנייה בוועדה מקומית במשך 5 שנים לפחות, או בהעדרו נדרשים אלה: 1) ניסיון מוכח ומוצלח במערכת אכיפה בתחום אחר במשך 5 שנים לפחות – ניהול חקירה, איסוף מידע, הכנת תיק עבירה 2) יכולת טובה מאוד בקריאת צילומי אוויר, תוכניות ושרטוטים וראייה מרחבית, 3) יכולת לימוד.

תעודות:
1) תעודת שוטר והסמכה בקורס הכשרה למפקחים על הבנייה, או תעודת שוטר והתחייבות להשלמת הכשרה למפקחים על הבנייה, בלו"ז הקצר ביותר האפשרי (תלות בפתיחת קורס), 2) רשיון נהיגה בתוקף, 3) תעודת יושר 4) העדר עבירות משמעת במקום העבודה.

3. כישורים נדרשים
ידע בהליכי רישוי ובנייה ובחוק התכנון והבנייה או ידע והבנה משפטיים בהליכי אכיפה של חוקים דומים.
יכולת ביצועית לעמידה ביעדים, מילוי משימות והשלמתם.
יכולת הובלה, ניהול וארגון של עבודת אכיפה, ועבודת צוות המפקחים.
יכולת עבודה בו זמנית על משימות שונות, יכולת עמידה במצבי לחץ.
יכולת טובה מאוד לעבודה עם קהל, גישה שירותית.
יכולת טובה מאוד לעבודה בצוות.
אמינות ואחריות אישית.
יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה.
יכולת שליטה טובה בתוכניות מחשב ייעודיות כגון, אופיס, אוטוקד, תוכנת ניהול ועדה, תוכנות גיאוגרפיות וכד'.
4. כפיפות
למנהל אגף רישוי ופיקוח ולמהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
5. תנאים
100% משרה
שכר יותאם לניסיון ולכישורי המועמד – 39-42 בדירוג הנדסאי/מח"ר
6. המלצות ואישורים
יש להציג אסמכתאות לנסיון שנקבע בתנאי הסף, ופרטי הממונים תחתם עבד/ה המועמד/ת לקבלת חוות דעת; יש להציג תעודות להשכלה; יש להציג פרטי מעסיקים קודמים לקבלת המלצה.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו ברח' ויצמן 35 עכו עד ה-16.10.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

מכרז 34/16 דרוש/המפקח/ת-חוקר/ת בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו

מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה - אחראי על תחום האכיפה באגף לרישוי ופיקוח על הבנייה:
ניהול והובלה של אכיפת חוק התכנון והבנייה, ואחריות על מפקחי הוועדה בנושאי האכיפה.
התפקיד כולל איתור עבירות הבנייה, הכנת תיקי חקירה לרבות תיעוד העבירות, חקירת חשודים, הכנת דו"ח לתביעה העירונית המשמש כבסיס ראייתי להגשת כתבי אישום על עבירות על חוק התכנון והבנייה, מתן עדות בבית משפט, וייצוג הוועדה, ביצוע צווים והחלטות בית משפט, ליווי הליכי רישוי, בדיקת נכסים בבקשות להיתר, ובקשות לרישוי עסקים, אישור חיבור לתשתיות, שחרור ערבות וכל עבודה שתידרש בהקשר לליווי הרישוי והפיקוח על הבנייה.
2. דרישות התפקיד – תנאי סף
השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בעדיפות לתואר הקשור לתכנון ובניה או למשפטים; או בעל/ת תואר הנדסאי/ת בניין או הנדסאי/ת אדריכלות רשומ/ה.
ניסיון:
ניסיון מוכח ומוצלח בפיקוח על הבנייה בוועדה מקומית במשך 5 שנים לפחות, או בהעדרו נדרשים אלה: 1) ניסיון מוכח ומוצלח במערכת אכיפה בתחום אחר במשך 5 שנים לפחות – ניהול חקירה, איסוף מידע, הכנת תיק עבירה 2) יכולת טובה מאוד בקריאת צילומי אוויר, תוכניות ושרטוטים וראייה מרחבית, 3) יכולת לימוד.

תעודות:
1) תעודת שוטר והסמכה בקורס הכשרה למפקחים על הבנייה, או תעודת שוטר והתחייבות להשלמת הכשרה למפקחים על הבנייה, בלו"ז הקצר ביותר האפשרי (תלות בפתיחת קורס), 2) רשיון נהיגה בתוקף, 3) תעודת יושר 4) העדר עבירות משמעת במקום העבודה.

3. כישורים נדרשים
ידע בהליכי רישוי ובנייה ובחוק התכנון והבנייה או ידע והבנה משפטיים בהליכי אכיפה של חוקים דומים.
יכולת ביצועית לעמידה ביעדים, מילוי משימות והשלמתם.
יכולת הובלה, ניהול וארגון של עבודת אכיפה, ועבודת צוות המפקחים.
יכולת עבודה בו זמנית על משימות שונות, יכולת עמידה במצבי לחץ.
יכולת טובה מאוד לעבודה עם קהל, גישה שירותית.
יכולת טובה מאוד לעבודה בצוות.
אמינות ואחריות אישית.
יכולת ביטוי טובה מאוד בכתב ובעל פה.
יכולת שליטה טובה בתוכניות מחשב ייעודיות כגון, אופיס, אוטוקד, תוכנת ניהול ועדה, תוכנות גיאוגרפיות וכד'.
4. כפיפות
למנהל אגף רישוי ופיקוח ולמהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,
5. תנאים
100% משרה
שכר יותאם לניסיון ולכישורי המועמד – 39-42 בדירוג הנדסאי/מח"ר
6. המלצות ואישורים
יש להציג אסמכתאות לנסיון שנקבע בתנאי הסף, ופרטי הממונים תחתם עבד/ה המועמד/ת לקבלת חוות דעת; יש להציג תעודות להשכלה; יש להציג פרטי מעסיקים קודמים לקבלת המלצה.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו ברח' ויצמן 35 עכו עד ה-16/10/16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.


5/09/2016

מס' מכרז 30/16למינהל הרווחה דרוש/ה עו"ס לעבודה עם נוער בסיכון

היקף משרה- 75%.דרישות:תואר ראשון בעבודה סוציאלית.רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.ניסיון בעבודה עם בני נוער.יכולת עבודת צוות טובה ושעות עבודה גמישות.קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו ברח' ויצמן 35 עכו עד ה-15.9.16בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
31/08/2016

מס' מכרז 30/16למינהל הרווחה דרוש/ה עו"ס לעבודה עם נוער בסיכון

היקף משרה- 75%.דרישות:תואר ראשון בעבודה סוציאלית.רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.ניסיון בעבודה עם בני נוער.יכולת עבודת צוות טובה ושעות עבודה גמישות.

30/08/2016

מכרז 31/16 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער (חינוך-טיפול)

תיאור התפקיד:מאתר ויוצר קשר מתוך הדדיות ושותפות עם נערים בגילאי 13-18 הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד.מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנער. פועל בארבעה מישורי התערבות: הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפול" פרטני מוסכם, מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון במשרד.
29/08/2016

מכרז 29/16 דרוש מנהל/ת מחלקה למינהל הרווחה

תאור התפקיד:
1. מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת למועדוניות ילדים.
2. רכז/ת הכנה לצה"ל.
3. מתאם/ת סמים למגזר הדתי- חרדי.
4. רכז/ת מורשת יהודית.

דרישות התפקיד:
1. בוגר/ת תואר ראשון.
2. ידע וניסיון בתחום קידום פרויקטים של נוער וילדים וכן בתחום המורשת היהודית.
3. נכונות לעבודה בשעות גמישות.
4. יכולת עבודה והנעת צוות.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו ברח' ויצמן 35 עכו עד ה-15.8.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

מכרז 28/16 - דרוש/ה ממונה תחום - תביעה עירונית

היחידה:הלשכה המשפטית
תואר המשרה: ממונה תחום – תביעה עירונית
דרגת המשרה ודירוגה:חוזה 987 (כפוף לאישור משרד הפנים) מתח דרגות א1-א3
לחלופין: דרוג משפטנים, דרגות ב – א3
היקף העסקה: 100% משרה
סוג מכרז:חיצוני
תיאור תפקיד:
1.יישום מדיניות התביעה של הרשות וניהול ההליכים המשפטיים של הרשות בתחום הפלילי.
2.ייצוג הוועדה המקומית בהליכים בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
עיקרי התפקיד:
•ייצוג הרשות המקומית וניהול ההליכים המשפטיים בתחום הפלילי.
•ייצוג הוועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה.
•הגשת כתבי אישום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969.
תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות
• השכלה - תואר ראשון במשפטים
• רישום מקצועי - רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.
דרישות ניסיון
• ניסיון מקצועי - שתי שנות ניסיון מקצועי בתחום המשפט הפלילי / תכנון ובנייה/ מוניציפאלי.
• ניסיון ניהולי - לא נדרש
דרישות נוספות
•יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה- OFFICE ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
•ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
•תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות
כפיפות:
•כפיפות ליועצת המשפטית לעירייה או לממונה הישיר בלשכה המשפטית.
•מונחה מקצועית על ידי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה.

קו"ח בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה ללשכה המשפטית בעיריית עכו, קומה 2 ברח' ויצמן 35 עכו עד ה-30.8.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

מכרז מס' 27/2016 - דרוש/ה טכנאי/ת מחשביםהיקף משרה: משרה מלאה.

דרישות התפקיד: טכנאי מחשבים טכנאי PC ורשתות או בוגר קורסים מתקדמים במערכות מידע בהיקף של 250 שעות לפחות.

ניסיון נדרש:
ניסיון כטכנאי מחשבים לפחות שנתיים, ידע וניסיון בסיוע למשתמשים בהתגברות על תקלות תוכנה וחומרה.
היכרות עם ציוד תקשורת ורכיבי מחשבים: נתבים, מתגים, מדפסות, מקרנים, מסכי מחשב וציוד היקפי.
ידע וניסיון בהתקנות מערכות הפעלה ואופיס ותמיכה במערכות מייקרוסופט.
ידע בסיסי ברשתות תקשורת LAN, WAN.
ידע וניסיון כאיש קשר בין המשתמשים לבין נותני שירותים חיצוניים.
ניסיון בהקמת תשתיות תקשורת.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש ידנית במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו או לאימייל: @akko.muni.il272016 עד ליום 2.8.2016 בשעה 12.00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

מכרז חיצוני– 24/2016דרוש/ה אב בית קונסרבטוריון עירוני

מכרז חיצוני– 24/2016דרוש/ה אב בית קונסרבטוריון עירוני דירוג מנהלי, מתח דרגות 6-9תיאור התפקיד:ייעוד: שמירה על תחזוקה נאותה של מבנה הקונסרבטוריון העירוני .תחומי אחריות :1.פתרון לבעיות חשמל, נזילות במבנה, פתיחת מרזבים בחורף, אתרעה על ליקויים במבנה כולל בעיות עם מזגנים חיישנים וגלאי עשן.2.אחריות על ציוד משרדי.. שמירה על בטיחות מבנה הקונסרבטוריון.
5/07/2016

מכרז חיצוני– 24/2016 - דרוש/ה סגן/ית מנהל ראש מינהל התפעול והאכיפה –

מנהל אגף שפ"ע
דירוג המח"ר, מתח דרגות 41-43

תיאור התפקיד:
-אחראי להבטיח את איכות החיים של התושבים ע"י שיפור פני העיר,
מניעת מפגעים וטיפול בהם.
-אחזקה שוטפת של רחובות העיר, טיפול בתשתיות קיימות,
טיפול בחזות העיר, אחזקה שוטפת של מבני עירייה וחינוך,
שמירה על סביבה נקייה ומטופחת, גינון ועוד...
-מ"מ של ראש המינהל בהתאם לצורך.
-ניהול צוותי העבודה השונים באגף.


דרישות התפקיד:
-תואר אקדמי ממוסד מוכר.
-ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול צוות עובדים.
-ניסיון של לפחות 3 שנים בלוגיסטיקה ותפעול.
-יכולת עמידה בלחצים ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ותנאי סביבה לא נוחים.

יש להגיש קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש
בעיריית עכו עד ליום ה- 24.7.16 בשעה 12:00.

מכרז חיצוני– 23/2016 - דרוש/ה תברואן/ית

דירוג מנהלי, מתח דרגות 6-9

תיאור התפקיד:
-מתן שירותי תברואה לשם שמירה על הסדר, הניקיון ואיכות חיים גבוהה בתחומי –
הרשות המקומית, תוך נקיטת פעולות לשמירת איכות הסביבה,
בהתאם להוראות הדין הקיים ובאמצעות אכיפת חוקי העזר של הרשות המקומית בתחום.
עיקרי התפקיד:
א.בדיקת דגימות מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך (הסמכה כדוגם מים).
ב.ביקורות בבתי עסק המצויים בתחומי הרשות המקומית.
ג.בדיקת בקשות לקבלת או להארכת רישיונות עסק (לגבי עסקים המחויבים ברישוי).
ד. טיפול במפגעים-מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.
ה. ביצוע פעולות הדברה.

תנאי סף:
-12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
-תעודת "אחראי לתברואה וסביבה " ("תברואן") במוסד מוכר בהיקף של לפחות 1,900 שעות.
או – רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר,
לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה – בתחום התברואה והסביבה.
או- תעודה של לפחות תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר
לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה-בתחום התברואה והסביבה.
או- תעודת רישום בפנקס המהנדסים במדור הנדסה-
איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.

ניסיון:
ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים הבאים:
מזון, תברואה ואיכות סביבה.

דרישות נוספות:
שפות-עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב-היכרות עם תוכנות ה-office.
רישיון נהגיה-בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
יכולת עבודה בסביבה שיש בה לעיתים:
רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, לכלוך, רוח, ריח וסיכונים פיזיים.

יש להגיש קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש
בעיריית עכו עד ליום ה- 24.7.16 בשעה 12:00.

מכרז חיצוני 22/2016 - דרוש/ה מדריך/כה לקונדיטוריה בביה"ס מפת"ן קשת, עכו

דרישות:

1. תעודת סיווג מקצועי של משרד הכלכלה.
2. ניסיון של 3 שנים מעשי בתחום הקונדיטוריה.
3. ניסיון עבודה עם נוער בסיכון.
4. תעודת הוראה – יתרון.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה עד ה-24.7.16 בשעה 12:00 באגף משאבי אנוש בעיריית עכו. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
מכרז 13/2016 - דרוש/ה קב"ט/ית עירוני/ת – ממונה על שירותי חירום וביטחון

דרישות התפקיד:
-תואר אקדמי מוכר.
-בוגר קורס קצינים במשטרה או בצבא.
-ניסיון פיקודי מבצעי מוכח, לפחות 4 שנים.
ידע בהפעלת תוכנות אופיס ואינטרנט.
עדיפות תינתן לבעלי רקע בניהול בשלטון המקומי / ציבורי.

כישורים אישיים:
• אסרטיביות ויכולת לעבוד תחת לחץ.
• • יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.
• תודעת שירות גבוהה.
• יכולת לעבודה בשעות לא שגרתיות.


תיאור התפקיד:
-אחריות על השיטור העירוני / רשות חניה.
-ניהול הביטחון השוטף בעיר.
-ניהול תחום הביטחון באירועים עירוניים.
-ניהול תחום החירום ברשות המקומית.
פיתוח שיתופי פעולה עם כל גורמי החירום ברשות.
ניהול תקציב חירום ובטחון

כפיפות- לראש מינהל תפעול ואכיפה.

קורות חיים בצירוף תעודות והמלצות יש להגיש במעטפה לסגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו לא יאוחר מיום 3.7.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.


מכרז מס' 20/2016 – לעיריית עכו דרוש/ה מנהל/ת מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה

תיאור התפקיד:יזום, תיאום והפעלת תוכניות קהילתיות לגישור והידברות בעיר. הפעלת ועדת היגוי ויישום מדיניות הוועדה. ביצוע החלטות צוות מוביל. תפעול שוטף של המרכז. הפעלה וניהול צוות עובדים, צוות מתנדבים ופעילים. גיוס משאבים, תכנון וניהול תקציב. קשרי חוץ ושיווק. הכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית. הגשת דו"חות ותיעוד הפעילות. כפיפות מנהלית ראש מנהל הרווחה.
15/06/2016

מכרז – 17/2016 דרוש/ה מנהל/ת מחסנים ואינוונטר

דירוג המח"ר, מתח דרגות 39-41

תיאור התפקיד:
-קליטת רכש, אספקה וטיפול במלאי של ציוד.
-ניהול תהליך קליטת הרכש בעירייה.
-ניהול מלאים, ספירה ובקרה תקופתית.
-פיקוח על ספירות, אספקה ומיפוי צרכים.
-בקרה ופיקוח על רכישות בהתאם למפרט המכרזים והזמנות.

תנאי סף:
-תואר אקדמי מוכר.
-ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול צוות עובדים.
-ניסיון מוכח של הובלה וניהול פרויקטים.
-יידוע ביישומי מחשב: אופיס, וורד, אקסל.
-שירותיות, דייקנות, ארגון וסדר, עבודה עם ריבוי פריטים, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

יש להגיש קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש
בעיריית עכו עד ליום ה- 26.6.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

מכרז – 16/2016 דרוש/ה מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)

מנהל אגף – דירוג מנהלי 10-13
100% משרה

תאור התפקיד:
תכנון וניהול מערכות המידע הניהוליות של הרשות המקומית.
-גיבוש והטמעה של מדיניות בתחום מערכות מידע ברשות.
-תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע.
-ניהול עובדי מערכות המידע.
-ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.

השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ עם התמחות במערכות מידע.

דרישות ניסיון:
-ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים כמנהל או כסגן מנהל מערכות מידע, או מנתח/מאפיין
מערכות מחשוב בגוף ציבורי/גוף פרטי עם 50 משתמשים לפחות.
-ניסיון ניהולי של לפחות 3 שנים בניהול צוות של 5 עובדים ומעלה.

דרישות נוספות:
-שפות, עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
-נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות ובתנאי לחץ.

יש להגיש קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש
בעיריית עכו עד ליום ה- 19.6.16 בשעה 12:00.


מכרז 15/2016 למינהל הרווחה בעיריית עכו דרוש/ה עו"ס

היקף המשרה- 75%.תיאור התפקיד: עבודה עם משפחות המטופלות במינהל הרווחה. כפיפות ארגונית: ראש צוות וראש מינהל רווחה.דרוג ודרגה- דירוג עו"ס.דרישות התפקיד: רישום בפנקס העובדים הסוציאליים, נכונות לעבודה בשעות גמישות, יכולת עבודת צוות, יכולת לטפח קשרי עבודה ושיתופי פעולה, אחריות וזמינות.קו"ח בצירוף תעודות והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה לאגף משאבי אנוש בעיריית עכו עד ליום ה- 5.6.16 בשעה 12:00. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
18/05/2016

ליחידה לילדים ונוער במתנ"ס עכודרוש מדריך למרכז טבע, אתגרים וסביבה

תאור התפקיד:•כתיבת תוכנית עבודה שנתית, בתחום הטבע והאתגרים.•נושא באחריות כוללת על פעילות התחום לרבות ליווי טיולים, מחנות ופעילות שטח, o.d.t.• מרכז, מנחה ומדריך את קבוצות הפעילות בתחום האתגרים, הטבע והסביבה. וכן את צוות המדריכים הצעירים בתחום.• השתתפות והובלת אירועים ארציים של התוכנית.•חבר בצוות המתנ"ס.היקף משרה: בשלב ראשון כ 10 ש"ש ובנוסף יציאה למחנות ופעילות שטח.כפיפות למנהל היחידה לילדים ונוער
5/05/2016
  1. לעמוד הבא
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד