עריית עכו
חינוך
חינוך
רווחה וקהילה
רווחה וקהילה
הנדסה ותכנון
הנדסה ותכנון
גביה ותשלומים
גביה ותשלומים
תרבות ואומנות
תרבות ואומנות
תיירות
תיירות
עיר ירוקה
עיר ירוקה
מפת העיר
מפת העיר
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
לתשלום דוחות חניה הקלק כאן
תשלומים באינטרנט
רישום לגני ילדים - הקלק כאן
עכו העתיקה
Share/Bookmark

עיריית עכו - עמוד הבית

מכרזים

מכרז פומבי מס' 1/2017 מכירת זכויות במקרקעין במתחםMED בעכו

החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת זכויות במקרקעין, הידועים כחלק מחלקה 56 בגוש 18008 וכחלק מחלקה 1 בגוש ארעי 60183, במגרש מס' 601 לפי תכנית מפורטת מס' ג'/7101 בשטח של כ- 2,050 מ"ר עליהם בנוי מבנה בן שתי קומות (קומת כניסה וקומה א') + קומת מרתף בשטח של כ - 1,250 מ"ר ברחוב ההגנה 2 בעכו, המוכר בשם מתחם MED. והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל ברח' דושניצקי 2 עכו, בימים א'–ה' בין השעות 8:00-15:30 בעבור סך של 2,500 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי החכ"ל בתאום מראש בטלפון 04-9552539.
להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך 1,000,000₪ (מיליון ש"ח) במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 15.8.2017 כמפורט במסמכי המכרז.

סיור מציעים יצא ממשרדי החברה ביום א', ה- 30.4.2017 בשעה 12:00. ההשתתפות בסיור אינה חובה.
מחיר המינימום להצעה הינו 17,000,000 (שבע עשרה מליון ש"ח) בתוספת מע"מ כדין.
שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז ניתן יהיה לשלוח עד לא יאוחר מיום ה' 4.5.2017 בשעה 15:00 לפקס מס': 04-9551710.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 1/2017 - מכירת זכויות במקרקעין – מתחם MED", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות החברה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ב', ה-15.5.2017 עד לשעה 13:00. יש לוודא חתימת המקבל בציון שמו המלא ושעת קבלת המעטפה. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות החברה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.

מכרז פומבי 4/2017 שירותים משפטיים בתחום הגבייה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להענקת שירותים משפטיים בתחום הגבייה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירת הלשכה המשפטית בעירייה תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ )אלפיים וחמש מאות ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. הבהרות ו/או בקשה בכל הנוגע לפרטי המכרז ניתן להפנות בכתב בלבד אל יועמ"ש העירייה –עו"ד כנרת הדר לפקס. 04-9956167 וזאת עד לא יאוחר מיום 20.4.17 בשעה 14:00. על השולח חלה החובה לוודא טלפונית בטל' 04-9956124/5 את קבלת הפקס. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2017 שירותים משפטיים בתחום הגבייה" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה( אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 30.4.17 עד לשעה 13:00. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
5/04/2017

מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה ל 24- חודשים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ )אלף ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2017 – אספקת טרקטור ומתן שירותי תחזוקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום30/4/17 עד לשעה13:00 . שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף לפקס. 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 19.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא קבלת הפקס בטלפון 054-5532363. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
4/04/2017

מכרז פומבי מס' 13/2017 – פינוי אשפה כולל הפעלת דחסן בעכו עתיקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש וסיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום ה', ה-6.4.17 בשעה 11:00 במשרדו של גבי יאיר, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים בקומת הכניסה בבניין העירייה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 13/2017 – פינוי אשפה כולל הפעלת הדחסן בעכו עתיקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו (אצל משה סעדה) עד ליום ה' ה-27.4.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בנוגע להליך זה ותנאיו יש להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר בפקס. 04-9956172 לא יאוחר מיום 19.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956058/7. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה:www.akko.muni.il

26/03/2017

הליך הצעות מחיר 2/2017 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים - הארכה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור שירותי אירוח ולינה ארעיים ומתחלפים, למטרות פנאי ונופש לפרקי זמן קצובים ושירותים נלווים, לרבות הסעדה בשעות הבוקר, בילוי ופנאי, בתחום העיר עכו, עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה במטרה לעשות "עלייה לארץ ישראל" הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 2/2017 - "שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה( אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 30.4.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס 04-9956073 עד לא יאוחר מיום 25.4.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956171. ניתן לעיין בפרטי ההליך המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
22/03/2017

הקצאת דירות בשיכון הציבורי- עיריית עכו

עיריית עכו מבקשת לקבל פניות מסטודנטים המעוניינים לשכור דירות בשיכון הציבורי(דירות עמידר).
זאת בהמשך להחלטת ממשלה להקצאת דירות בשיכון הציבורי בנגב ובגליל לצורך אכלוס סטודנטים התורמים לקהילה.
הסטודנטים להם יוקצו הדירות יחויבו בביצוע פעילות קהילתית בעיר בהיקף שלא יפחת מ6 שעות שבועיות. יש להגיש בקשה עד ה12.03.2017 יום א', בשעה 13:00 למחלקת נכסים לפקס 04-9956095
יש לוודא קבלה בשלוחה 04-9956093. יש לצרף להצעה מסמך המעיד על מסגרת לימודית והתחייבות לביצוע התנדבות בקהילה. מוסד המגיש עבור סטודנטים יצרף התייחסות לפעילות הנוכחית הקהילתית של הסטודנטים.

מכרז פומבי מס' 2/2017 - ליקויי בטיחות אולמות ומגרשי ספורט

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות ליקויי בטיחות באולמות ומגרשי ספורט בעכו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף אמרכלות מינהל החינוך בעירייה, איריס מורנו תמורת 1000 ₪ (אלף ₪), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. על המשתתף להיות מי שברשותו אישור ממכון התקנים הישראלי, כי הינו מורשה לביצוע אספקה והתקנה של מתקני ספורט על פי ת"י 5515 ובעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי, ב-2 עבודות לפחות של אספקה והתקנה של מתקני ספורט בהיקף כספי שלא יפחת מ-50,000 ₪ בתוספת מע"מ לפחות לכל פרויקט, במהלך 3 השנים האחרונות. סיור קבלנים (השתתפות אינה חובה) ייערך ביום 07/02/17 בשעה 10:00 במשרדו של סגן מהנדסת העיר מחול ריזק (קומה ב') בבנין העירייה אשר ברחוב וייצמן 35 עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (קומה ב' אצל משה סעדה) עד ל-22.2.17 עד לשעה 13:00. בירורים בכתב עד ליום 13/02/17 בשעה 13:00 לפקס מס':04-9956119. יש לאשר קבלת הפקס במס' 04-9956160. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה בכתובת: www.akko.muni.il
1/02/2017

מכרז פומבי 13/2016 – השכרת נכס באצטדיון עכו – הארכה

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת נכס באצטדיון, גוש 18039, חלק מחלקות 52,6,5,4 בעכו, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות גזברות העירייה, קומה א' ברח' ויצמן 35 עכו, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 1000 ₪, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם בגזברות או באתר עיריית עכו. כנס מציעים וסיור (חובת השתתפות) ייערך ב-19.2.17 בשעה 13:00 בחדר ועדות קומה 2. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי מס' 13/2016 - השכרת נכס באצטדיון,עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום א', 19.3.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר, לרבות דואר רשום, ותגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל, מכל טעם שהוא, לא תידונה.הזמנה להציע הצעות- שירותי ייעוץ וניהול לקידום קשרי תרבות ומסחר עם סין

החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזה להגיש הצעות מחיר לשכ"ט למתן שירותי יועץ וניהול פרויקט לקידום קשרי יחסי המסחר והתרבות בין העיר נאנג'ינג בסין לבין העיר עכו (להלן: "השירותים").

על המציע המבקש להגיש הצעה לעמוד בתנאים הנ"ל:

1.1 בעלה השכלה אקדמית הרלוונטית לתפקיד.
1.2 דובר השפה הסינית ושפות נוספות.
1.3 על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות במצטבר, בין השנים 2010-2016 במתן שירותי יעוץ וניהול יחסים בינלאומיים. וכן בעל ניסיון של שנה לפחות, בין השנים 2010-2016 במתן שירותי יעוץ וניהול יחסים בינלאומיים וקשרים מסחריים ועסקיים עם סין.

תיאור התפקיד:

1. על היועץ לארגן ולנהל את פרויקט קשרי המסחר והתרבות שבין העיר נאנג'ינג בסין לבין העיר עכו.
1.1 יצירת ועדות מסחר ותרבות בעכו ובסין.
1.2 עריכת ימי עיון משותפים בין עכו לסין בנושא מסחר ותרבות.
1.3 הקמת פסטיבלים משתופים בעכו ובסין.
1.4 יצרת קשרי עבודה לפרויקט בסין ובישראל.
1.5 שילוב הפרויקט בתחומים שונים בעיר.
2. על היועץ לבנות קונספט ותכנית אסטרטגית לשיווק הפרויקט בישראל ובסין.
3. על היועץ לגייס גורמים מסחריים ותרבותיים לטובת הפרויקט מישראל ומסין.


ניתן לעיין ולקבל את מסמכי ההליך, אצל מזכירת החכ"ל, ברחוב דושינצקי 2 עכו, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:30.
שאלות הבהרה בקשר למסמכי ההליך ניתן יהיה לשלוח עד ליום 24.1.2017 עד השעה 16:00 לכתובת דוא"ל : calcalit@akko.muni.il .
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, במסירה אישית, בתיבת הליכי הצעות מחיר שבמשרדי החכ"ל, עד ליום 29.1.2017 עד השעה 14:00.מכרז פומבי 13/2016 – השכרת נכס באצטדיון עכו

עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת נכס באצטדיון, גוש 18039, חלק מחלקות 52,6,5,4 בעכו, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה אצל שירלי שיינהולץ במזכירות הגזברות- קומה ראשונה ברחוב ויצמן 35 עכו, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 2000 ₪, שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם בגזברות או באתר עיריית עכו. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי מס' 13/2016 - השכרת נכס באצטדיון,עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל . יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה
המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', 28.2.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר, לרבות דואר רשום, ותגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד הנ"ל, מכל טעם שהוא, לא תידונה.
16/01/2017

מכרז פומבי מס' 16/2016 – שירותי ניקיון במוסדות רווחה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע שירותי ניקיון במוסדות רווחה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חשבת מינהל הרווחה בעירייה, תמורת תשלום בסך 500 ₪ )חמש מאות ש"ח (שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון" מכרז פומבי 16/2016 שירותי ניקיון במוסדות רווחה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו) אצל משה סעדה( עד ליום א', ה-29.1.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים (חובה) יתקיים ב-12.1.17 בשעה 11:00 במשרדי חשבת המינהל בקומה מינוס 1 בבניין העירייה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס. 04-9956147 לחשבת המינהל, לילך ורדי עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-19.1.17 בשעה 13:00. יש לוודא קבלת הפקס בטל. 04-9956017. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום במשרדי עיריית עכו בתאום מראש בטלפון 04-9956017 אצל לילך ורדי או באתר העירייה: www.akko.muni.il

8/01/2017

מכרז פומבי מס' 4/2016 – פינוי אשפה כולל הפעלת דחסן בעכו עתיקה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. מפגש וסיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום ה', ה-5.1.17 בשעה 11:00 במשרדו של גבי יאיר, מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים בקומת הכניסה בבניין העירייה. את ההצעות במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2016 – פינוי אשפה כולל הפעלת הדחסן בעכו עתיקה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה בקומה ב' בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו (אצל משה סעדה) עד ליום א' ה-22.1.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בנוגע להליך זה ותנאיו יש להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר בפקס. 04-9956172 לא יאוחר מיום 12.1.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון 04-9956058/7.

עדכון:

1.ניתנה הארכה להגשת שאלות הערות או בקשות/ הבהרות עד ליום 18/1/2017 בשעה 13.00 הכול בהתאם לסעיף 3 למסמך א' .
2.בהתאם לזאת את המסירה יש לבצע עד ליום חמישי 26/1/2017 בשעה 13.00 הכול בהתאם לסעיף 3 למסמך א' .

מכרז פומבי 21/2016 – שירותי קצין בטיחות בתעבורה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בסך של 750 ₪ שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העירייה בתאום מראש בטלפון 04-9956104. את ההצעות במעטפה סגורה נושא ציון "מכרז פומבי 21/2016 – שירותי קצין בטיחות בתעבורה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה אצל משה סעדה בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע עד ה-22.12.16 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף, מחלקת תפעול לפקס: 04-9956172 עד לא יאוחר מיום 15.12.16 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס. בטלפון 054-5532363

פתיחת מעטפות ב-1.1.17 בשעה 10:00 בחדר ועדות קומה ב' בבניין העירייה

הודעה על אפשרות להתקשרות בפטור ממכרז- ספק יחיד

עיריית עכו מבקשת לבחון אפשרות להתקשר עם ארגון פתחון לב כספק יחיד בפטור ממכרז, בהפעלת תכנית 7- שוויון הזדמנויות לבני הנוער בעיר עכו, בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות מכרזים. אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות בהודעה, מתבקש לפנות לראשת מנהל החינוך, גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, לפקס מספר 04-9956050 ולוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9956040 , עד ליום 30.11.16 עד לשעה 15:00.

מכרז פומבי מס' 16/2016 - פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות, עכו

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי, מנהלת אגף אמרכלות מנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2016 – פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום 29.11.16 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים (חובה), באתר העבודה, יתקיים ביום ד' , ה-16.11.16. הסיור יצא מלובי העירייה בקומת הכניסה בתאריך האמור בשעה 11:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אליעד שי לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום 22.11.16 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956055.

פתיחת מעטפות ביום שני, 5.12.16 בשעה 12:00 בחדר ועדות, קומה ב' בבניין העירייה

מכרז פומבי 20/2016 – אספקת קטנועים ו/או רכישת קטנועים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה של כ-15 קטנועים לעירייה ו /או רכישה של 14 קטנועים מהעירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 750 ₪ )שבע מאות חמישים ש"ח( שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2016 – אספקת קטנועים ו/או רכישת קטנועים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה (אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 27.11.16 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף, מנהל מערך האשפה לפקס 04-0551247עד לא יאוחר מיום 17/11/16 בשעה 13:00.

חברה זוכה: חברת סאן יאנג

הליך הצעות מחיר מס' 134/2016 - הזמנה להציע הצעות לרכישת פסל הגולש מהעירייה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לרכישת פסל הגולש שבבעלות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הפסל היה מוצב בעבר בכיכר מול בית הספר לקציני ים. כיום ממתין הפסל למכירה ומוצב באחסון ברח' דושניצקי 1 בעכו, שם ניתן לראותו. העירייה תהא רשאית לשאת ולתת עם הזוכה בהליך זה לשיפור הצעתו, והחוזה שיחתם בין הצדדים יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת על הצדדים. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 134/2016- רכישת פסל הגולש מהעירייה" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום 7.8.16 בשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' הילה בן אבו, ממונת אגף הכנסות ונכסים לפקס: 04-9956095 עד לא יאוחר מיום 2.8.16 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956093.

מכרז פומבי 18/2016 – שירותי קצין בטיחות בתעבורה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי, מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, בסך של 750 ₪ שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העירייה בתאום מראש בטלפון 04-9956104 או באתר העירייה שכתובתו www.akko.muni.il
את ההצעות במעטפה סגורה נושא ציון "מכרז פומבי 18/2016 – שירותי קצין בטיחות בתעבורה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה אצל משה סעדה בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע עד ה-6.11.16 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף, מחלקת תפעול לפקס: 04-9551247 עד לא יאוחר מיום 25.10.16 בשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס. בטלפון 054-5532363

19/2016 שירותי חנייה מוסדרת בעיר עכו - הארכה

המועד האחרון להגשה הוארך עד לתאריך 13.10.16

החברה הזוכה: אי.פ.אי

מכרז פומבי מס' 19/2016 - שירותי חניה מוסדרת בעיר עכו

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שירותי חניה מוסדרת בעיר עכו הכוללים אספקת והתקנת מדחנים ותפעולם, צביעה וסימון מקומות חניה מוסדרים והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף הביטחון והפיקוח, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2016 "שירותי חניה מוסדרת בעיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי המעטפה תחתם על ידי מקבלה וכן תצוין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ה', ה- 6.10.16 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 20.9.16. המפגש יתקיים במשרדי החמ"ל בקומה מינוס 1 בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 13:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956222, ראש מנהל תפעול ואכיפה- יניב אשור עד לא יאוחר מיום 27.9.16 בשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042.

פתיחת מעטפות - ‎יום שני 31 אוקטובר 2016 11:30
  1. לעמוד הבא
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד