בעיריית עכו עובדים בתפקידי ניהול (דרגת מנהל מחלקה ומעלה) 74 עובדים בחלוקה מגדרית כדלהלן:

38 גברים

36 נשים

דוח חוק שכר שווה