במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם בזאת  מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עיריית עכו),  לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד").

 

13 פריטי עיסוק שכלולים ברפורמה

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

 1. פריט 1.1 – בית מרקחת

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

 1. פריט 2.1ה – תיקון מיכלים
 2. פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק 

קבוצה 3– חקלאות, בעלי חיים

 1. פריט  3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 2. חומרי רעל פריט 3.4 ג' – לשימוש חקלאי, מכירתם

קבוצה  4   מזון, 

 1. פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

קבוצה 5– מים ופסולת

 1. 5.1 ב' –איסופה, הובלתה
 2. פריט 5.3 ג'– הובלתם במיכליות

קבוצה 6  מסחר ושונות

 1. פריט 6.8 א'– ניהולו

קבוצה  7– עינוג ציבורי

 1. פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

קבוצה  8   רכב ותעבורה

 1. פריט 8.4 ב' –תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 2. פריט 8.9 א' –מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

 1. פריט 10.8 ב' –אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

  הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד
  על כל עסק בתחום עיריית עכו חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  -  עיריית עכו.

המפרט האחיד של עיריית עכו מורכב משני חלקים –"דרישות כלליות מעסקים" ו –"דרישות פרטניות מעסקים".
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסויים, המופיעים באתר ממשל זמין (קישור לאתר).

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עכו בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3:קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עכו בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

דרישות כלליות מעסקים:
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1.      כללי

1.1.  הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

1.2.  על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.3.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

1.4.  בעל עסק בתחומי העיר עכו,  יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

1.5.  בעל עסק המבקש להתעדכן אודות דינים והנחיות שעשויים לחול עליו מטעם הרשות מופנה בזאת לאתר האינטרנט העירוני.

1.6.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

1.7.  היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לכל אחד מאותם עיסוקים.

1.8.  הדרישות שבמפרט זה ממבוססות על המסמך " מדיניות אישור תעסוקות/ תעשיות/ מלאכות ושימושים באזורי התעשייה ומלאכה בעיר עכו 

1.9.  כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.

1.10. בעל עסק המבקש להתעדכן אודות דינים והנחיות שעשויים לחול עליו מטעם הרשות – מופנה לאתר האינטרנט העירוני.