יונית סמולש
מנהלת
04-9956272

חוק חופש המידע עוסק בהעמדת מידע לציבור שנכנס לתוקף ב - 1.9.99, לגבי רשויות מקומיות. על פי החוק, זכאי כל אזרח, תושב או תאגיד לבקש כל מידע המצוי ברשות העירייה, כפוף למגבלות הקבועות בחוק. קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה שתעריפיה קבועים בחוק ומתעדכנים מדי פעם.

אופן הגשת הבקשה:

כל תושב או תאגיד המבקש להעמיד לרשותו מידע המצוי בידי העירייה, יידרש לבצע את הפעולות הבאות:
ישלם בקופת העירייה אגרת בקשה לקבלת מידע בסכום של 20 ש"ח (אשר תעודכן בהתאם לחוק) ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.

ימלא טופס "בקשה לקבלת מידע" בצירוף אישור תשלום אגרת הבקשה ויגישו למשרד דובר העירייה הממונה על חוק חופש המידע. לחילופין ניתן להוריד הטופס המצ"ב למלא הבקשה ולשלחה בדואר.

ימתין לאישורו של אחראי ביצוע חוק חופש המידע בעיריית עכו, לקבלת המידע הרצוי (תוך 60-30 ימים).

דחיית הבקשה:

יודיע הממונה על ביצוע החוק, על החלטתו שלא לאשר העמדת המידע למבקש - בכתב.

זכות ערעור:

היה ולא אושרה הבקשה, זכאי המבקש לערער על ההחלטה, לבית המשפט המחוזי בחיפה.

תעריפים לגבייה - תקנות חופש המידע

בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999 (להלן : "תקנות האגרות") נקבעו סוגי האגרות והסכומים אותן רשאית הרשות לגבות בגין טיפולה בבקשות למסירת מידע, ואלו הן האגרות:

אגרת בקשה לקבלת מידע - 20 ש"ח.

אגרת טיפול (אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו) - 30 ש"ח לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקה של מידע בכתב -0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ש"ח לדיסקט מחשב שנמסר. אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם - יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה – 149 ₪

להגשת בקשה מקוונת - לחץ כאן

לתשלום אגרת מידע הקלק כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע - לחץ כאן

ליחידה הממשלתית לחופש המידע - משרד המשפטים - לחץ כאן