עו"ד סיון קמחי
ממונה תחום מכרזים וחוזים
04-9956067