מהי ארנונה

הארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות. סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בניין, אדמה חקלאית, וקרקע תפוסה, (כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות) הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית. החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל- 31 בדצמבר לאותה שנה. תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית, עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד