השגות ועררים

השגה:

 

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום. בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו. המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב- 30 יום נוספים. את תוכן  ההשגה יש למסור ידנית או לשלוח בדואר רשום: פנייה בכתב לעיריית עכו, מחלקת גביה רחוב ויצמן 35 עכו ת.ד 2007 פקס: 04-9956180.

הגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה.

 

ערר

 

תושב אשר הגיש השגה שנדחתה על ידי מנהל הארנונה ורואה עצמו מקופח מתשובתו של מנהל הארנונה – רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר שהינה גוף עצמאי ובלתי תלוי.

 

סמכויות ועדת הערר

 

 סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית (תשל''ו) 1976 להלן: ''חוק הערר''.

 

הגשת הערר ומקום הדיונים

 

יש להגיש את הערר לוועדה, בחמישה עותקים בצרוף ההשגה שהוגשה למנהל הארנונה ותשובת מנהל הארנונה על ההשגה. אם העורר אינו מגיש הבקשה – יש לצרף יפוי כוח רלוונטי. לא יתקבל ערר  ללא ההשגה שהוגשה למנהל הארנונה וללא תשובת מנהל הארנונה על ההשגה.

 

קבלת קהל בבניין העירייה: ימים א'-ה' בין השעות 13:00-08:00 וביום ג' בין השעות 16:00-18:00משרדי הוועדה: ויצמן 35, קומה 2 הגב' ציפי חן טלפון : 04-9956236 פקס : 04-9956158 מייל:

zipi@akko.muni.il

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד