מכרזים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באופן מקוון באמצעות קישור_https://did.li/pgMNf תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את הקבלה המעידה על רכישת המסמכים יש לצרף לנספחי ההצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 34/2022- פינוי אשפה בעכו עתיקה כולל הפעלת דחסן" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום רביעי , ה- 22/6/2022 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון, ה- 12/6/2022 בשעה 10:00 המפגש יתקיים אצל מר שי אונגר – ראש מינהל תפעול, במשרדי מנהל התפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר ראש מינהל תפעול במייל shayu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 16/6/2022 עד לשעה 13:00. על המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956058/7.קרא עוד
31/05/2022
. 1.1 עיריית עכו (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת משאית דחס אשפה 26 טון וטנדר איסוזו דימקס 2007 " +בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
1.2. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.
2. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 273/2022 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 273/2022)
את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך 13/06/2022 עד השעה 13:00 .
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה.
ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
יש אפשרות למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר
בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל
בציון שעת ומועד קבלתה. יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחתם המעטפה על
ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי
המעטפה.

3. בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל (להלן: "המשתתף") העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל התנאים המפורטים להלן:
4 4.1 על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה.
הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה, ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות הגורעות מדרישות
העירייה לא תידון.
3.2. על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך. החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
4. 5.1. הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
4.2. הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים/לאספקת הטובין, לרבות הובלה.
4.3. הרכבים ימכרו במצבם הנוכחי
5. אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.
6. העירייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים, או לבטל חלק מן הסעיפים ולהתקשר עם המציע הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד. היה ובוטלו סעיפי התקשרות, יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.
7. משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.

8. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב אריה דושניצקי 2 בתאום עם שלומי אלקריף מנהל אגף רכב מס' נייד 054-5532363. / אלכס טרכטנברג קצין בטיחות בתעבורה מס' נייד 0533314324
קרא עוד
30/05/2022
הרשויות המקומיות עיריית בני ברק, עיריית אלעד, עיריית יהוד מונסון, עיריית עכו, עיריית -
טבריה, עיריית קריית שמונה, מ"מ מבשרת ציון, מוא"ז גזר, מוא"ז שומרון (להלן הרשויות) , -
הקימו ועדת מכרזים משותפת, אשר פרסמה מכרז משותף למתן שירותים שבכותרת.
המכרז כולל שישה פרקים 01 06.01 22 (להלן פרק/ הפרקים), כך, שמשתתף רשאי להגיש לפרק -
אחד או יותר, בכפוף לרכישת מסמכי הפרק.
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפרק אחד, אצל הגב' אבישג
אזולאי, משרד עורכי דין מ. בר לב ושות', ברח' בר כוכבא - 23 , בני ברק, בימים א' ה' בין השעות –
9:00 16:00 , בטלפון 03 6096317 .
במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום במשרדי עורכי הדין מ. בר לב ושות' -
ובאתר האינטרנט של המשרד: www.barlevlaw.co.il , וגם באגפי הרכש במשרדי הרשויות
(בתיאום מראש).
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות
המכרז בידי המציע, ב - 2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה
עליה מצוין שם ומספר המכרז, בעיריית בני ברק, אצל דובר העירייה, קומה ג' רחוב רח' ירושלים
58 , בני ברק, ביום 20.06.22 ולא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום 06.06.22 שעה 12:00 ברח' מרבד הקסמים 6, יהוד, באולם
המליאה.
המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
פתיחת מעטפות פומבית תתקיים ביום 27.06.22 בשעה 10:00 , בחדר הישיבות קומה ג', בעיריית בני ברק.קרא עוד
30/05/2022
הודעה על שינוי בתנאי סף
"עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי בתנאי הסף בסעיף 6.1 למסמך א' במכרז 20/2022 – השכרת נכס להפעלת מעון יום".

פתיחת מעטפות למכרז פומבי מס' 20/2022 "השכרת נכס לפעלת מעון יום" ומכרז -16/2022 "שרותי הנהח"ש ויעוץ כלכלי" ביום שני 13.6.2022 בשעה 11:00 משרד אדהם ג'מלקרא עוד
29/05/2022

עיריית עכו ( להלן: "העירייה") מודיעה בזאת על "ערב נשים בעסקים" שיתקיים בחצר הקליקה שבמרכז צעירים עכו בז'בוטינסקי 42 ( להלן: "המפגש"), בתאריך ח' בסיוון ה- 7.6.22 יום ג', בין השעות: 18:00-21:00.
העירייה מודיעה בפנייה זו על מתן אפשרות לבעלות עסקים למכור ו/ או לחשוף את המוצרים ו/ או השירותים שיש להן להציע.
באמצעות דוכן שיוקם על ידי המשתתפות ויצריך אישור ותאום מראש ומזמין נשים בעלות עסק להשתתף בערב הנשים.
מוגבל ל – 100 נשים מעכו. מחיר כניסה 20 ₪ הכולל כיבוד, צילום תדמית, מנגלינג מודרך ומופע סטנדאפ של ענת אביעד. כל הקודמת זוכה
עלות דוכן 100 ₪. בתמורה תקבל כל אחת 5 כרטיסים שתוכל למכור ולכסות את עלות הדוכן. המכירה תתבצע בחנות האינטרנטית של העיריה.
המכירה פתוחה לכלל העסקים ולצורך רישום יש לפנות למרכז הצעירים, קליקה בעכו: רבקה: 054-7879509 , רקפת: 052-8357005 , מרכז צעירים: 9917477.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחלו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ו/או איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לבנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.
קרא עוד
29/05/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למתן שרותי הנהלת חשבונות וייעוץ כלכלי. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת https://did.li/YepTY, תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי התאמה לחוקים ולתקנות וכן כל בקשת הסברים, הבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים ניתן להפנות בכתב בלבד אל הגב' שגית בן גוזי, ממונה נכסים והכנסות למייל sagitb@akko.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 26.5.22, עד לשעה 13:00. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 16/2022 – שרותי הנהלת חשבונות וייעוץ כלכלי", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה ), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום שלישי, ה- 7.6.22 עד לשעה 13:00.קרא עוד
17/05/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת נכס להפעלת מעון יום בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2022- השכרת נכס להפעלת מעון יום" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום חמישי, ה- 2.6.22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר יתקיים ביום ראשון, ה-22.5.22. המשתתפים יפגשו במעון היום ברח' שלום הגליל 3 בשעה 14:15. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים – אליהו כהן למייל: Eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 26.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956262.קרא עוד
16/05/2022
עיריית עכו מודיעה על הארכה נוספת להגשת מסמכי המכרז עד ליום חמישי 16.6.2022 עד לשעה 13:00 והכל כמפורט במסמכי המכרז.

עיריית עכו מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע שירותי ניקיון בבניין העירייה וניקיון באתרים שונים ברחבי העיר עכו כמפורט במפרט המיוחד ו/או על פי דרישת העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, https://did.li/sFjaa ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. על גבי המעטפה יש לציין את מס' המכרז 12/2022. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2022 שירותי ניקיון בבניין העירייה" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר אלי הזה), עד ליום שלישי, ה-31/05/2022 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום א', ה22/05/2022. המפגש יתקיים בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל elih@akko.muni.il לאלי הזה עד לא יאוחר מיום שלישי , ה-24/05/2022 עד לשעה 13:00.
פתיחת מעטפות למכרז פומבי 12/2022 "ניקיון בית העירייה" יום ה' 23.6.2022 בשעה 12:00
קישור לזום: https://zoom.us/j/97353616350?pwd=MHArcE9mRHJNek1mS2c4VmRSUVdEUT09

קרא עוד
9/05/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס דרסקי בעכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת בקישור https://did.li/rdpTY, תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי 25/2022 חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה – ביה"ס דרסקי בעכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי ה- 26.5.22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום חמישי, ה-12.5.22. הסיור יצא מרחבת הכניסה לבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למחול ריזק- סגן מהנדסת העיר למייל rizekmak@akko.muni.il ,עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 19.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל שנשלח על ידו בטלפון: 04-9956160.
פתיחת מעטפות למכרז פומבי מס' 25/2022 "חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בי"ס דרסקי" יום ה' 26.5.2022 שעה 13:00
הוועדה מקבלת את מציע ח.א מריסאת כזוכה במכרז.


קרא עוד
3/05/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2022- אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות גילוי וציוד כיבוי אש" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה עד ליום חמישי, ה- 19.5.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הנכסים – מר אליהו כהן למייל : sheli@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.5.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956262. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
פתיחת מעטפות למכרז פומבי מס' 27/2022 "אספקה התקנה ואחזקה של מערכות לגילוי וכיבוי אש" יום חמישי 26.5.2020 בשעה 10:00
הוועדה מאשרת פה אחד את חברת אלנור טכנולוגיות אש בע"מ כהצעה הזוכה.

קרא עוד
3/05/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בית כנסת הרב ניסים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העירייה תמורת תשלום בסך 600₪ ,שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 21/2022 שיפוץ בית כנסת הרב ניסים " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השניה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום שלישי, ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 5.4.2022. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' מירית דרוקמן מנהלת הפרוייקט במייל mirit@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. על המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956058/7. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
פתיחת מעטפות במשרד של אדהם ג'מאל ביום שלישי בשעה 14:00, לינק לקישור: https://zoom.us/j/93797107974?pwd=VHJ4WS8xYnMzbExucGNXMmEyTFFFUT09
החלטת וועדת מכרזים מיום 13.4.2022 אלהאדי הנדסה החברה הזוכה.קרא עוד
10/04/2022
עיריית עכו מעוניינת לרכוש קטנועים לעירייה ומזמינה בזה הצעות לרכישה של בין 7-9 קטנועים לעירייה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת ב- https://did.li/Ve3YH תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, אצל גב' נורית אזולאי בתאום מראש בטלפון 04-9956104, או לעיין בהם באתר העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2022- רכישת קטנועים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 25.4.22 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריאף- מנהל מחלקת האשפה למייל- shlomi@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 12.4.22 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:054-5532363.
פתיחת מעטפות למכרז פומבי 22/2022 רכישת קטנועים ביום א' 22.5.2022 בשעה 13:00.
לינק לזום: https://zoom.us/j/93224862372?pwd=V0F4REJjLzMwd1hHVk0rWE94SXZpUT09קרא עוד
7/04/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת ואשפה מכל סוג בכל רחבי עכו העתיקה, מבתים, עסקים ומוסדות, פינוי אשפתונים כולל פינוי פסולת בניין בדרכים ושטחי ציבור והצבת שקיות באשפתונים כולל הפעלת הדחסן, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באופן מקוון באמצעות https://did.li/r5iaa תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (אלפיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את הקבלה המעידה על רכישת המסמכים יש לצרף לנספחי ההצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2022- פינוי אשפה בעכו עתיקה כולל הפעלת דחסן" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה עד ליום ב', ה- 2.5.22 עד לשעה 13:00. מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יתקיים ביום א', ה- 10.4.22. המפגש יתקיים אצל מר שי אונגר – ראש מינהל תפעול, במשרדי מנהל התפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00 ולאחריו יתקיים הסיור. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר ראש מינהל תפעול במייל shayu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום א', ה- 24.4.22 עד לשעה 13:00. על המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון 04-9956058/7. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
קרא עוד
3/04/2022
החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה מתן הצעות להשכרת שטחי מסחר בקומת הקרקע של בניין הנמצא בשלבי הבנייה בשכונת צפון הכרם ג' החדשה ברח' אריק אנשטיין 22 עכו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירות החברה, במבנה אצטדיון טוטו עכו באזור התעשייה עכו דרום ברח' משמר הים (קומה 1 במעלית), בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 תמורת תשלום במזומן סך 500 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל חוברת או בהעברה בנקאית לחשבון בנק של החברה (פרטים מופיעים במסמכי המכרז).
סיור מציעים ייערך ביום ג' ה- 29.3.2022 בשעה 13:00. המשתתפים ייפגשו ברח' אריק אנשטיין 22 עכו. ההשתתפות בסיור אינה חובה ואינה מהווה תנאי למתן הצעה במכרז.
להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית ומקורית, בסך 30,000 ₪ במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל בתוקף עד 28.8.2022 כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2022- להשכרת שטחי מסחר בשכונת צפון הכרם ג' - עכו" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ד' ה- 27.4.2022 עד לשעה 12:00 .
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת
. WWW.akkoct.co.il
קרא עוד
22/03/2022
החברה הכלכלית לעכו בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה מתן הצעות להשכרת שטחי מסחר אשר בשלבי בנייה ברחוב אבני החושן 11 בעכו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מזכירות החברה, במבנה אצטדיון טוטו עכו באזור התעשייה עכו דרום ברח' משמר הים (קומה 1 במעלית), בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 תמורת תשלום במזומן סך 500 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל חוברת או בהעברה בנקאית לחשבון בנק של החברה (פרטים מופיעים במסמכי המכרז).
סיור מציעים ייערך ביום ג' ה- 29.3.2022 בשעה 12:00. המשתתפים ייפגשו ברח' אבני החושן 11 בעכו. ההשתתפות בסיור אינה חובה ואינה מהווה תנאי למתן הצעה במכרז.
להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית ומקורית, בסך 30,000 ₪ במדויק, שהוצאה על ידי בנק בישראל בתוקף עד 28.8.2022 כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2022- להשכרת שטחי מסחר ברחוב אבני החושן 11 - עכו" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום ד' ה- 27.4.2022 עד לשעה 12:00 .
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת
. WWW.akkoct.co.il
קרא עוד
22/03/2022
עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להשכרת דירות למטרת קליטת חירום עולים חדשים מאוקראינה.
פנייה זו ממוענת לכלל בעלי הדירות המעוניינים להשכיר דירות לתקופות קבוצות, מרוהטות וממוזגות לרבות חיבור לרשת אינטרנט, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים להלן, בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. את נוסח ההסכם ניתן לקבל אצל מנהלת אגף הקליטה בעירייה גב' ילנה נביליצין, טל': 04-9956171/ 0526189962. גובה דמי השכירות ייקבע ע"י העירייה בהתבסס על הערכת שמאות כמפורט בהסכם וישולם על ידי העירייה ו/ או על ידי הדייר.

רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:
1. נעדר כל קרבה לחבר מועצת העיר עכו או עובד העירייה כמפורט בהסכם.
2. אישור נסח טאבו על הדירות המוצעות.

אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדה מקצועית של העירייה, בהתבסס על תמונות שיצורפו על ידי המציע ו/ או ביקור הועדה המקצועית בדירות המוצעות.


את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ד', ה- 30.03.2022 עד לשעה 13:00 במשרדי אגף הקליטה - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת ראשונה) אצל גב' ילנה נביליצין או לדוא"לelena@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל':04-9956171 או 0526189962.
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

קרא עוד
14/03/2022
עיריית עכו (להלן: "העיריה") מזמינה בזאת הצעות להפקת מפת שכונת הכרם החדשה ( להלן:" שכונת הכרם") וציון מקומות בשכונת הכרם.
מטרת הפרויקט הינה הנגשה והתמצאות רחובות, מוסדות ציבור, שטחי מסחר, שטחים ציבוריים, פארקים , בתי כנסת ועוד.
פנייה זו ממוענת לחברות ו/ או ספקים נותני שירותים אשר להם הידע ,הניסיון, היכולת והאמצעים להפיק מפת שכונה חדשה, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטות להלן בכפוף לחתימה על מפרט שירותים אשר ע"י המציע. את נוסח מפרט השירותים ניתן לקבל אצל מנהלת מרכז שירות לתושב, בתיאום מראש טלפוני 0522252828.

המפה תחולק על ידי העירייה לתושבים חדשים בשכונת הכרם החדשה, לגורמים עסקיים ,לספקי שירותים שונים ויזמים

מדובר בכמות של כ – 4,000 מפות שכונה שיחולקו בבתי התושבים ועוד 1,000 מפות שיוותרו בעירייה (סה"כ כ- 5,000 מפות שכונה ).
רשאי להגיש הצעה כל מציע אשר עומד בתנאים הבאים:
1. המציע בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום הפקת מפות לפחות בשנתיים שקדמו למועד פרסום קול קורא זה.
היה ותוגש יותר מהצעה אחת אופן הבחירה יהיה על פי התרשמות ועדה מקצועית של העירייה
בהתבסס על ניסיון קודם והתרשמות כללית.
2. רשימת ממליצים .
3. עוסק מורשה .
להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה ולצרף אישור תקף מקיד שומה ,רו"ח או מיועץ מס או העתק נאמן למקור, המעיד על כך שהמבקש הינו עוסק מורשה. בנוסף, יש לצרף אישורי ניהול ספרים תקין ואישור תקף של הרשות המס בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או שיעור הניכוי.
4. מבקש שהוא תאגיד –רישום כדין וזהות מורשה חתימה.
להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודת התאגדות כדין וכן אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשה החתימה.
5. עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976.
6. אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע למתן השירותים נשוא מסמך קול קורא זה.

לשם מימון עלות, הספק רשאי לגייס חסויות לפי התנאים שלהלן :
1. לקבל חסות מבתי עסק ברחבי העיר, ששטח החסויות שלא יעלו על כ- 30% משטח המפה. הספק יציע פורמט.
2. גיוס חסויות יהיה לפי החלטת הספק ובדבר שהפרסום אינו פוגעני, מפלה, אינו כולל מסרים פוליטיים או חברתיים ובהתאם להוראות כל דין.
3. החסות תהיה רק עבור בתי עסק הפועלים בעיר עכו והמחזיקים רישיון עסק כדין.

את ההצעות ניתן לשלוח עד ליום א', ה- 27.03.2022 עד לשעה 13:00 לגב' אביבית וינברגר לדוא"ל avivit@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטל':052-2252828.
מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
עוד מובהר, כי העיריה יכולה לבטל קול קורא זה ואו איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העיריה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת הדיון בהצעתו ,הסברים והבהרות ,בין אם על ידי שינוי או תוספת בגופי מסמכי ההזמנה/ חוזה ההתקשרות ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת , לא יחייבו את הרשות ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הרשות .


קרא עוד
14/03/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות, עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה תמורת תשלום בסך 300 ש"ח (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, "מכרז פומבי 7/2022 – פירוק, אחזקה, שמירה והתקנת הצללות קיימות", עכו יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג' ה-22/03/22 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים, באתר העבודה, יתקיים ביום ג', ה-8/03/22. הסיור יצא מלובי העירייה בקומת הכניסה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו, בתאריך האמור בשעה 13:00. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לנורית אזולאי למייל nurit-a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג' ה-15/03/22 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956055. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
הוועדה מאשרת פה אחד את חברת "סככות טליה" כהצעה זוכה.קרא עוד
2/03/2022
הרינו להודיעכם כי מועד ההגשה למכרז הנ"ל הוארך עד ליום שני, 14.3.2022 עד השעה 13:00. ניתן לעיין במסמכי ההליך המעודכנים ובתשובות לשאלות הבהרה באתר העירייהקרא עוד
27/02/2022
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אתר עיריית עכו, ו/ או דרך אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 400 ₪ (ארבע מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2022- רכישת כלי נגינה וציוד סאונד לביה"ס למוזיקה, עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר אלי הזה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה עד ליום ראשון, ה- 20.3.22 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום רבעי, ה- 2.3.2022, בשעה 13:00, באמצעות קישור זום שישלח למעוניינים להשתתף. השתתפות במפגש הספקים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף הרכש – מר איציק בן שושן למייל : izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום רביעי, ה- 23.3.22 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084. ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר העירייה: www.akko.muni.il
החלטת ועדת מכרזים-לחלק בין המציעים בהתאם לפרוטוקול.
קרא עוד
20/02/2022
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד