מכרז פומבי 19/2017 - מכרז מסגרת לשיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי 19/2017. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל הפרויקט – יועץ רה"ע, מר דוד חזן בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית בסך 100,000 ש"ח (כולל מע"מ), שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 15.2.18 כמפורט במסמכי המכרז. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 31.10.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים במשרדו של מר חזן בקומה ראשונה בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. במידת הצורך יתקיים לאחר מכן סיור קבלנים. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור ככל שיתקיים, איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – מכרז מסגרת לשיפוץ מבני מגורים ושיקום שצ"פים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ד', ה- 15.11.17 עד לשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד