מכרז פומבי מס' 21/2017 - גיזום עצים ברחבי העיר עכו - קבלן שנתי

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום עצים ברחבי העיר עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2017 גיזום עצים ברחבי העיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 05/12/2017 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגב' נורית אזולאי לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 23/11/2017 בשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956104.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד