מכרז פומבי מס' 32/2017 - אספקת והתקנת הצללות, עכו

14/11/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים ( עבודות פרק א'), ובגני ילדים ובתי ספר ( עבודות פרק ב'), עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות מנהל התפעול, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 32/2017 – אספקת והתקנת הצללות בגני שעשועים, גני ילדים ובתי ספר " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום  ג', ה- 12.12.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים, יתקיים ביום ג' , ה- 28.11.17 בשעה 11:00. המפגש יתקיים באגף התפעול, בקומת הכניסה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו. מפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה.  לאחר מכן במידת הצורך ובהתאם להחלטת העירייה, יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. סיור הקבלנים באתר איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר יניב פרץ לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום 5.12.17 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956055.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד