מכרז פומבי מס' 20/2017 שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון

24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת עוזר ראש העיר- גב' רותם סבג, בקומה א' בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2017 שיפוץ בניינים בשכונת בן גוריון" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ג', ה- 16.1.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים באתר העבודה יתקיים ביום ג', ה- 02.01.18. הסיור יצא מרחבת הכניסה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 11:00. השתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות למר דוד חזן בפקס: 04-9956284, עד ליום ג', ה- 9.1.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס על ידי מנהל הפרויקט בטלפון: 04-9956228
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד