מכרז פומבי 2/2018 שירותי ניהול ופיקוח פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח

8/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזאת להגיש הצעות לניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח בשכונת עכו מזרח, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, אצל חשבת מינהל ההנדסה, גב' מירית דרוקמן תמורת תשלום על סך 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ₪) שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. מפגש הבהרות ושאלות יתקיים ביום 19.2.2018 בשעה 9:00 בחדר הוועדות בקומה ב' בבניין  העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו.  השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2/2018 ניהול פרויקט - תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים אשר במזכירות העירייה עד ליום 5.3.2018 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד