מכרז פומבי מס' 1/2018 - אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו

14/03/2018

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך, ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל התפעול בעירייה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום בסך  2,500 ₪ (אלפיים חמש מאות ש"ח), שלא יוחזרו מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 2018 / 1  אחזקת שטחי גינון בתחום העיר עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,
עד ליום 17.4.18 עד לשעה  13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום א', 25.3.18 בשעה 10:00 במשרדי ראש מינהל תפעול בקומת הכניסה בבניין העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.  ההשתתפות במפגש הקבלנים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה.   שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לראש מינהל תפעול לפקס: 04-9956172, עד לא יאוחר מ-8.4.18 עד לשעה 13:00.


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד