מכרז פומבי מס' 10/2018 - אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו

21/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירית דרוקמן – חשבת מנהל הנדסה תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 10/2018 – אספקה והתקנה של סוכות מציל לחוף הארגמן, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום  ב', ה- 16.4.18 עד לשעה 13:00.  מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה- 29.3.18 במשרדו של סגן מהנדסת העיר – מר איגור מאיורסקי בקומה ב' בבניין העירייה בשעה 12:00. לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות במפגש ובסיור הקבלנים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר איגור מאיורסקי – ראש מנהל תשתיות (לפקס 04-9956158, עד לא יאוחר מיום ב', ה- 9.4.18 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956121.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד