מכרז פומבי 3/2018 - הפעלת מרכז צעירים

26/03/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מרכז צעירים בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל חפצי בן חמו, מנהל משרד אגף נוער וצעירים תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.  מפגש מציעים יתקיים ביום שני, ה- 9.4.18, במרכז הצעירים ברחוב הרצוג 9 בעכו בשעה 13:00. מפגש מציעים הינו חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, יתקיים מפגש מציעים נוסף. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2018 - הפעלת מרכז צעירים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום חמישי- ה- 26.4.18 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד