מכרז פומבי 12/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה - הארכה

12/04/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת  מזון  למוסדות העירייה בהתאם לתנאים המפורטים  במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירי פרי- אחראית רכש תמורת
תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2018 – רכישת  מזון  למוסדות העירייה" יש
למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-21/5/2018  עד
לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ד', ה- 25/4/2018 בשעה 13:00, בחדר הועדות בקומה השנייה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו  ניתן להפנות בכתב בלבד למר איציק בן שושן- מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום א' 13/05/2018 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 049956093.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד