מכרז פומבי 9/2018 – הפעלת מטווח עירוני

2/05/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מטווח עירוני ברחוב קדושי השואה, פינת גולומב 17, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל אליעד שי – באגף הביטחון בעירייה תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2018 – הפעלת מטווח עירוני" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום א' 20.5.18 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים במשרדי הקב"ט וסיור לאחר המפגש במטווח יתקיימו ביום ד', ה- 9.5.18 בשעה 11:00. ההשתתפות במפגש הקבלנים ובסיור הקבלנים הינם חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו, ניתן להפנות בכתב בלבד לאליעד שי, ממונה מפעל ראוי, לפקס: 04-9956241, עד לא יאוחר מיום ד', ה- 16.5.18  עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית  קבלת    הפקס בטלפון מספר: 0544810117. 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד