מכרז פומבי 18/2018 - השכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו

10/07/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר להשכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו, בשטח של כ- 993 מ"ר, הידועים כחלק מחלקה 29 בגוש 18041 רצועות A ו-D  בגבולות המסומנים בקו אדום בתשריט המצורף כנספח ג'/1. להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, בסך של  50,000 ש"ח, שהוצאה על ידי בנק בישראל, בתוקף עד ליום 30.11.2018 כמפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי – השכרת מקרקעין באזור התעשייה דרום, עכו", יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה – אצל מר משה סעדה, בקומה השנייה, לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל, וזאת עד ליום 15.8.18  עד לשעה 13:00. יש לוודא חתימת המקבל בציון שמו המלא ושעת קבלת המעטפה. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה הנקובים לעיל - לא תתקבלנה ולא תידונה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד