מכרז פומבי 33/2018 – ריהוט לבתי ספר

17/07/2018
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות מחיר לריהוט לבתי ספר בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הזוכה  יספק לעירייה ציוד, אשר יוזמן ממנו, מעת לעת, בכמות ובהתאם לצרכי העירייה ולגובה התקציב העומד לטובת הרכישה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף אמרכלות,  מר יוסי לוזון, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא.את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 33/2018 - ריהוט לבתי ספר" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה, בבניין העירייה עד ליום ה', ה- 26.7.18 עד לשעה 13:00.שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף אמרכלות במינהל החינוך לפקס: 04-9956048 או למייל lozon@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה- 19.7.18 בשעה 13:00.   באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון מספר 04-9956127
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד