מכרז פומבי מס' 50/18 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו

19/11/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלת אגף אמרכלות במינהל התפעול – גב' נורית אזולאי בעירייה, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 50/18 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, בתחום שיפוט עיריית עכו" וללא כל כיתוב נוסף , יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום – ה' ה- 20.12.2018 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים  יתקיים ביום  ד' ה- 28.11.18 המפגש יתקיים במשרדו של מר גבי בן יאיר מנהל אגף התברואה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף תברואה ורישוי עסקים למייל gabi@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום ג' ה- 4.12.18 בשעה 15:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956057/8. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  אגף התפעול בעיריית עכו בתאום מראש בטלפון  04-9956104
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד