מכרז זוטא 67/2018 – מערכת קשר

28/11/2018
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה של מערכת קשר (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זוטא 67/2018 את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 67/2018– מערכת קשר" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.  את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום  11.12.18 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי מזכירות העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו - לא תתקבלנה.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל אגף ביטחון, פיקוח ושירותי חירום – מר סולטן אבו נימר לפקס: 04-9956042 עד לא יאוחר מיום –04.12.18 בשעה 15:00.באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9956222.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד