מכרז פומבי 52/18 – תכנון אספקה והצבת מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד

5/12/2018

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לתכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. הסיווג הנדרש – ג' 1 בענף 100 – בניה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במנהל ההנדסה אצל הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 200 ₪ (מאתיים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 52/2018 תכנון אספקה והצבה מבנים יבילים לשימוש ככיתות לימוד " ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 18.12.18 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות במייל לכתובת QMEng@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום 11/12/18 בשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה, או בטלפון: 04-9956121.

החלטת ועדת מכרזים - חברת אחים סלטי- היא הזוכה

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד