מכרז פומבי מס' 10/2019 - אספקה והתקנה של תחנות הצלה לחופי עכו

10/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנה של 2 תחנות הצלה לחופי עכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים, הגב' יהודית דיאמנט, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה השנייה תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 10/2019 – אספקה והתקנה של תחנות הצלה לחופי עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום א', ה-24/02/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שמיר מרדכי – מנהלן תשתיות ופרויקטים למייל qmeng@akko.muni.il,  עד לא יאוחר מיום א', ה-17/02/2019 עד לשעה 13:00. באחריות הפונה לוודא קבלת המייל  בטלפון מס': 04-9956121.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד